برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 185 تا صفحه 194 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تحولات سازماني بر استرس شغلي پرستاران با توجه به نقش تعديل کننده اعتماد به سرپرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از مشکلات اساسي که در طي چند دهه اخير و با روي آوردن تدريجي جوامع به سمت زندگي مدرن گريبانگير جوامع بشري شده است، پديده استرس مي باشد. اين پديده اهميت ويژه اي يافته است و با جهاني شدن، سلامت شاغلين را تحت تاثير فزاينده اي قرار داده است لذا هدف پژوهش حاضر، تعيين اثر تغيير و تحولات سازماني بر استرس شغلي پرستاران با توجه به نقش تعديلگر اعتماد به سرپرستاران در نظر گرفته شد. مواد و روش: اين مطالعه از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات پيمايشي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي آيد که به طور مقطعي در سال 1396 در هشت بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. جامعه آماري پژوهش همه ي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد 16 بيمارستان مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي 215 پرستار از بين 230 نمونه آماري پژوهش انتخاب گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه تغيير و تحول سازماني مارچ (1981)، پرسشنامه استرس شغلي هلريکل و اسلوکوم (2010) و پرسشنامه اعتماد به سرپرستان مک کفري (2010) بود که روايي و پايايي آنها مورد تاييد قرار گرفت. در تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين متغيرها، روش مدل سازي معادلات ساختاري و آزمون بوت استراپ جهت سنجش برازش مدل پژوهش و آزمون فرضيه ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS 22 و Amos22استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبي برخوردار است. در صورتي که اعتماد به سرپرستار در سطح کم باشد تغيير سازماني با ضريب تاثير 0. 60-در سطح اطمينان 95 درصد بر استرس شغلي پرستاران تاثير مي گذارد و در صورتي که اعتماد به سرپرستار در سطح زياد باشد ضريب تاثير تغيير سازماني براسترس شغلي پرستاران در سطح اطمينان 95 درصد معادل 0. 77-مي باشد. بحث و نتيجه گيري: استرس تا حد خاصي مي تواند تاثير مثبتي بر عملکرد فرد در سازمان داشته باشد و اگر از حد معيني فراتر رود موجب تاثير منفي بر عملکرد فرد در سازمان شده.، بنابراين به طور کلي فشار رواني از طريق اعتماد منجر به تغيير و تحول سازماني مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی