برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 113 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان پرداخت هاي غيررسمي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
پرداخت غيررسمي پرداختهايي مستقيم از جيب هستندکه به ارائه دهندگان سلامت براي خدماتي که براي بيمار بايستي بدون هزينه باشد، صورت مي گيرد و مي تواند به شکلهاي مختلف پرداخت نقدي، مشارکت غير نقدي و هديه صورت گيرد. از آنجائيکه پرداخت هاي غيررسمي تاثير زيادي بر سيستم سلامت از لحاظ عدالت، دسترسي، کارايي دارد، هدف از اين مطالعه برآورد ميزان و فراواني پرداخت هاي غيررسمي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر اصفهان مي باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک بررسي مقطعي گذشته نگر بود که در شش ماه اول سال 1393 در 10 بيمارستان منتخب شهر اصفهان انجام گرفت. 250 بيمار به صورت تصادفي انتخاب شدند و اطلاعات آنها شامل (جنسيت، سن، نوع بيمه، ميزان پرداخت، نوع درمان، نوع بيمارستان و. . . ) براي مقايسه ميزان پرداخت غيررسمي با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه تلفني جمع آوري شد و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS انجام گرفت. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که 2/27 درصد بيماران پرداخت غيررسمي داشته اند و ميانگين پرداخت غيررسمي به پزشکان 590000 تومان، پرستاران 23500 تومان و به سايرکارکنان 14500 تومان به ازاي هر فرد دريافت کننده مي باشد. بيماران با پرداخت غيررسمي در مقايسه با افراد فاقد پرداخت غيررسمي از لحاظ متغير شغل سرپرست خانوار، ميزان تحصيلات سرپرست خانوار، مخارج تقريبي ماهيانه خانوار، نوع بخش بستري، طول مدت بستري، نوع درمان و همچنين نوع بيمارستان داراي تفاوت آماري قابل ملاحظه مي باشد (05/0>P). نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر که فراواني پرداخت هاي غيررسمي، ميزان اين پرداخت ها براي گروه هاي مختلف و متغيرهاي تاثير گذار بر اين پرداخت ها مشخص شد مي توان با کنترل و مطالعه متغيرهاي تاثيرگذار و همچنين توجه به ميزان اين پرداخت ها در گروه هاي مختلف به مقابله با اين پرداخت ها با توجه به آثار نامطلوب آن پرداخت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی