5 SID.ir | بررسي مقايسه اي تاثير کتاب داستان آموزشي و آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب کودکان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تاثير کتاب داستان آموزشي و آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: بستري کودک در بيمارستان يک رويداد اضطراب زا براي کودک و والدين او محسوب مي شود. در ميان روش هاي کاهش اضطراب، روش غير دارويي از لحاظ اهميت مشابه روش دارويي است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي تاثير کتاب داستان آموزشي و آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب کودکان بستري و مادرانشان بود. روش کار: بررسي با استفاده از روش نيمه تجربي و انجام پيش آزمون و پس آزمون انجام شد. آزمودني هاي اين پژوهش 81 نفر از کودکان 6 تا 9 ساله بستري در بخش کودکان شهر سبزوار و مادرانشان بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، ابزار چهره اي بررسي اضطراب و اضطراب موقعيتي اشپيل برگر بودند. داده ها توسط نرم افزار SPSS ويرايش 20 و آمار توصيفي، شاپيرو ويلک، کاي دو، t وابسته، ويلکاکسون، من ويتني، کروسکال واليس، ANOVA و آزمون تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که بعد از مداخله، تفاوت معناداري در اضطراب کودکان بين دو گروه کتاب داستان آموزشي و روتين وجود داشت (0/006= P-value)، اما تفاوت معناداري بين دو گروه کتاب داستان آموزشي با روش چهره به چهره و روش چهره به چهره با روش روتين وجود نداشت (0/05< P-value). تفاوت معناداري در اضطراب مادران بين گروه هاي کتاب داستان آموزشي با روش روتين (0/001> P-value) و روش چهره به چهره با روش روتين (0/001= P-value) مشاهده شد. اما تفاوت معناداري بين دو گروه کتاب داستان آموزشي با روش چهره به چهره مشاهده نگرديد (0/079= P-value). نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که کتاب داستان آموزشي و روش چهره به چهره جهت کاهش اضطراب مادران مي تواند مفيد باشد. همچنين کتاب داستان به عنوان يک ابزار محبوب، کاربردي و موثر جهت آماده سازي کودکان در بيمارستان پيشنهاد مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی