3 SID.ir | بررسي تاثير شعر خواني بر استرس پس از سانحه در بيماران سکته ي قلبي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير شعر خواني بر استرس پس از سانحه در بيماران سکته ي قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سکته قلبي جزء کشنده ترين بيماري ها مي باشد. روزانه بيش از 300 نفر در ايران بر اثر سکته قلبي از بين مي روند. از هر هشت نفر بيمار مبتلا به سکته قلبي يک نفر به اختلال استرس پس از سانحه دچار مي شود که همين مورد شرايط ايجاد سکته بعدي را مي تواند فراهم آورد. با توجه به عوارض درمانهاي دارويي استرس پس از سانحه، از روش هاي غير دارويي مانند شعردرماني مي توان استفاده کرد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير شعردرماني بر استرس پس از سانحه در بيماران سکته قلبي در سال1394 در شهر بوشهر انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع کارآزمايي باليني بود که در 60 نفر از بيماران مبتلا به سکته قلبي در بيمارستان تخصصي قلب بوشهر در سال 1394 انجام گرفت. نمونه ها با استفاده از روش در دسترس و سپس تخصيص تصادفي نمونه ها در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. به منظور جمع آوري داده ها از چک ليست بررسي اختلال پس از سانحه( PTSD Check List)PCL استفاده شد. در گروه شاهد مداخله اي انجام نشد. شعردرماني براي گروه مداخله طي جلسات 45 دقيقه اي و 4 جلسه در هر هفته براي هر نفر انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده از طريق نرم افزار SPSS سري 20 و به اين منظور از آزمونهاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، فراواني، فاصله اطمينان 95%) و آزمونهاي آمار استنباطي(کاي دو، آزمون دقيق فيشر و آزمون تي مستقل) استفاده گرديد. يافته ها: در هر دو گروه آزمون و شاهد 7 نفر از بيماران(23/3%) زن و 23 نفر (76/7%) مرد بودند. نمره استرس پس از سانحه بيماران بعد از مداخله بين دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معني داري داشتند (0/0001=P). ميانگين نمره استرس پس از سانحه از قبل مداخله به بعد از مداخله درگروه آزمون تفاوت آماري معني داري داشت (0/0001=P). ميان شدت استرس پس از سانحه بين گروه آزمون و گروه شاهد پس از مداخله اختلاف معني داري وجود داشت (0/0001=P). نتيجه گيري: با توجه به تاثير شعردرماني بر استرس پس از سانحه در بيماران سکته قلبي، توصيه مي شود از اين روش به منظور کاهش استرس پس از سانحه در بيماران برنامه ريزي کرده و در بالين و آموزش از آن استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی