مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

محتواي پرولين، پروتئين کل و الگوي الکتروفورزي پروتئين در آفتابگردان در واکنش به بيماري قارچي اسکلروتينيا اسکلروتيوروم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده زيست فناوري / گروه اصلاح و بيوتکنولوژي گياهي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
 
چکیده: 
اهداف: اسکلروتينيا از بيماري هاي قارچي مهم آفتابگردان در ايران است که عملکرد اين محصول را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف پژوهش حاضر بررسي محتواي پرولين، پروتئين کل و الگوي الکتروفورزي پروتئين در آفتابگردان در واکنش به بيماري قارچي اسکلروتينيا اسکلروتيوروم بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر محتواي پرولين، پروتئين کل و الگوي الکتروفورزي پروتئيني لاين هاي حساس و مقاوم آفتابگردان (C100 و C39) در زمان هاي مختلف پس از آلودگي با جدايه هاي قارچي اسکلروتينيا اسکلروتيوروم (SSKH41 و SSU107) تحت شرايط کنترل شده و به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملاً تصادفي با 3 تکرار و 18 نمونه در داخل هر تکرار، بررسي و با گروه شاهد مقايسه شدند. تفکيک و جداسازي پروتئين هاي کل استخراج شده با سيستم الکتروفورزي سديم دودسيل سولفات-ژل پلي آکريل آميد )SDS-PAGE (صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 22 از طريق آزمون تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون توکي تحليل شدند. يافته ها: لاين مقاوم C39 در تمامي زمان هاي پس از آلودگي، ميزان پرولين بيشتري در مقايسه با شاهد و ساير گروه ها داشت. ميزان پروتئين کل گياهان شاهد در مقايسه با گياهان آلوده شده با هر دو جدايه قارچي بيشتر بود. آلودگي قارچي باعث تجمع پروتئين هايي با وزن مولکولي پايين در هر دو لاين شد، به طوري که تعدادي از پروتئين ها در لاين مقاوم توليد و تعدادي از آنها در لاين حساس حذف شدند. نتيجه گيري: لاين مقاوم C39 آفتابگردان آلوده شده با جدايه قارچي SSU107 اسکلروتينيا اسکلروتيوروم، بيشترين ميزان پرولين را دارد. آلودگي قارچي به خصوص در لاين هاي مقاوم باعث کاهش ميزان پروتئين کل و تجمع پروتئين هايي با وزن مولکولي پايين در لاين مقاوم و حساس مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 21
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی