مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

کلون کردن DNA و بيان پروتئين آلفا-سينوکلئين در باکتري اشريشياکلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي سلولي، ملکولي، دانشکده زيست شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: شناخت ساختار و عملکرد پروتئين آلفا-سينوکلئين مي تواند زمينه ساز توسعه روش هاي درماني مناسب عليه بيماري پارکينسون باشد. هدف پژوهش حاضر، کلون کردن DNA و بيان پروتئين آلفا-سينوکلئين در باکتري اشريشياکلي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، توالي کدکننده آلفا-سينوکلئين موجود در پلازميد نوترکيب pRK172، به کمک روش PCR و با استفاده از پرايمرهاي مناسب تکثير شد. DNA سنتزشده توسط آنزيم هاي محدودگر SalI وHindIII بريده و در حامل pET28a کلون و پلازميد نوترکيب به روش کلسيم کلرايد به سويه بياني باکتري اشريشياکلي (BL21) منتقل شد. بيان آلفا-سينوکلئين توسط محلول IPTGالقا و بيان پروتئين نوترکيب با روش الکتروفورز SDS-PAGE ارزيابي شد. رديف سازي توالي ها به کمک الگوريتم ClustalW با برنامهBioEdit 5. 0. 9 صورت پذيرفت. يافته ها: در محصولات واکنش هاي برش آنزيمي DNA و پلازميد pET28a با آنزيم هاي محدودگر، اندازه قطعات، نشان دهنده صحت واکنش هاي آنزيمي بود. DNA تکثيرشده و پلازميد pET28a مورد استفاده به ترتيب با طول هاي 407 و 5369 نوکلئوتيد بودند. ترجمه حاصل از توالي قطعه کلون شده، تشابه 100% با پروتئين آلفا-سينوکلئين انساني را نشان داد. در بيان پروتئين نوترکيب در قياس با نمونه هاي شاهد منفي، افزودن IPTG موجب افزايش بيان پروتئين آلفا-سينوکلئين در تمامي نمونه ها به ويژه 2 ساعت پس از القا شد. بيشتر آلفا-سينوکلئين بيان شده از پلازميد pET28a-alpha-Synuclein به صورت اجسام گنجانده در باکتري تجمع يافتند. نتيجه گيري: پروتئين آلفا-سينوکلئين در پلازميد pET28a کلون و تشکيل اجسام گنجانده توسط آلفا-سينوکلئين به هنگام بيان از سامانهpET28a-alpha-Synuclein تاييد مي شود و راه را بر توليد اين پروتئين در مقياس بالا هموار مي سازد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 22
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی