مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان سوپراکسيدديسموتاز حرّاي خليج فارس و درياي عمان در برابر يون هاي فلزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
اهداف: درختان مانگرو در معرض طيف وسيعي از تنش هاي غيرزنده قرار دارند که بر رشد و ساير فرآيندهاي فيزيولوژيک آنها اثر مي گذارد. يکي از مهم ترين روش هاي دفاع آنتي اکسيداني-آنزيمي در برابر تنش هاي ناشي از گونه هاي اکسيژن فعال، آنزيم سوپراکسيدديسموتاز)SOD( است. هدف اين پژوهش ارزيابي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان سوپراکسيدديسموتاز حرّاي (AmSOD) خليج فارس و درياي عمان در برابر يون هاي فلزي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر که روي برگ گونه درختي حرّا اجرا شد، نمونه برداري از دو رويشگاه بندر خمير در خليج فارس و سيريک در درياي عمان صورت گرفت و تيمارها در سه تکرار انجام شد. براي تعيين نوع SOD از آزمون حساسيت H2O2 و KCN استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 19 از طريق آزمون تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون چنددامنه اي دانکن براي مقايسه ميانگين ها صورت گرفت. يافته ها: نوع آنزيم SOD، مس/روي-سوپراکسيدديسموتاز (Cu/Zn-SOD) تشخيص داده شد. بين تيمارهاي مختلف فلزات بين دو منطقه اختلاف معني داري وجود نداشت و برهم کنش بين فاکتور فلزات و غلظت و نوع منطقه مشاهده نشد. اثر مهاري شديدي در حضور محلول کلريدجيوه و اثر مهاري ضعيفي در حضور محلول سولفات روي، سولفات آهن و کلريدمنيزيوم مشاهده شد. نتيجه گيري: يون هاي مس، منگنز و کبالت به طور قابل توجهي فعاليت آنزيم سوپراکسيدديسموتاز را افزايش مي دهند، در حالي که يون هاي تک ظرفيتي مانند سديم و پتاسيم تاثير ناچيزي بر افزايش فعاليت SOD دارند و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني برگ گونه درختي حرّاي منطقه خمير در خليج فارس و سيريک در درياي عمان تفاوتي ندارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی