برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه ارتباطي صفات مورفولوژيک در توده هاي ايراني ريحان با استفاده از نشانگر ISSR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
اهداف: ﻫ ﺪ ف ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻧ ﻘ ﺸ ﻪ ياﺑ ﯽ ارﺗ ﺒ ﺎ ﻃ ﯽ ﺻ ﻔ ﺎ ت ﻣ ﻮ رﻓ ﻮ ﻟ ﻮ ژيک در ﺗ ﻮ ده ﻫ ﺎ ي ايراني ريحان ( اوﺳ ﯿ ﻤ ﻮ م ﺑ ﺎ ﺳ ﯿ ﻠ ﯿ ﮑ ﻮ م) ﺑ ﻪ وﺳ ﯿ ﻠ ﻪ ﻧ ﺸ ﺎ ﻧ ﮕ ﺮ ﻫ ﺎ ي ﻧ ﺸ ﺎ ﻧ ﮕ ﺮ ﺑ ﯿ ﻦ ريز ﻣ ﺎ ﻫ ﻮ اره اي (ISSR) ﺑ ﻮ د. ﻣ ﻮ اد و روش ﻫ ﺎ : در ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ﺗ ﺠ ﺮ ﺑ ﯽ ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ از 50 ﺗ ﻮ ده ﺑ ﻮ ﻣ ﯽ ريحان از ﻣ ﻨ ﺎ ﻃ ﻖ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﺟ ﻐ ﺮ اﻓ ﯿ ﺎ يي ايران اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺷ ﺪ و آزﻣ ﺎ يش در ﻗ ﺎ ﻟ ﺐ ﻃ ﺮ ح ﮐ ﺎ ﻣ ﻼ ً ﺗ ﺼ ﺎ دﻓ ﯽ ﺑ ﻮ د. اﺳ ﺘ ﺨ ﺮ اج DNA و PCR ﺑ ﺎ 12 آﻏ ﺎ زﮔ ﺮ ISSR ﺑ ﺮ اي ﺗ ﻮ ده ﻫ ﺎ ي ريحان اﻧ ﺠ ﺎ م ﺷ ﺪ . اﺟ ﺰ اي وارياﻧ ﺲ ، وراﺛ ﺖ ﭘ ﺬ يري ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﯽ ، ﺿ ﺮ ايب ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ات ژﻧ ﺘ ﯿ ﮑ ﯽ و ﻓ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﭙ ﯽ ، ﺑ ﺎ ﻓ ﺮ ﻣ ﻮ ل ﻣ ﺤ ﺎ ﺳ ﺒ ﻪ ﺷ ﺪ ﻧ ﺪ . روش ﺑ ﯿ ﺰ ي، ﻣ ﺪ ل ﺧ ﻄ ﯽ ﻣ ﺨ ﻠ ﻮ ط و ﻧ ﺮ م اﻓ ﺰ ارﻫ ﺎ ي 17 Minitab، 5 Tassel 3، Structure 2. 3. 3، DARwin و SPSS 20 ﺑ ﻪ ﮐ ﺎ ر رﻓ ﺘ ﻨ ﺪ . ياﻓ ﺘ ﻪ ﻫ ﺎ : ﺑ ﯿ ﻦ اﮐ ﺜ ﺮ يﺖ ﺻ ﻔ ﺎ ت ﺗ ﻮ ده ﻫ ﺎ ي ريحان ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﻣ ﺜ ﺒ ﺖ وﺟ ﻮ د داﺷ ﺖ . ﺑ ﺎ ﻻ ﺗ ﺮ ين ﺿ ﺮ يب ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ات ژﻧ ﺘ ﯿ ﮑ ﯽ در ﻗ ﻄ ﺮ ﺳ ﺎ ﻗ ﻪ و ﻃ ﻮ ل ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﺮ ه و ﭘ ﺎ يين ﺗ رين در ﺗ ﻌ ﺪ اد ﮔ ﻞ ﻣ ﺸ ﺎ ﻫ ﺪ ه ﺷ ﺪ . وراﺛ ﺖ ﭘ ذيري ﺑ ﯿ ﻦ 3/63% ﺗ ﺎ 94/24% ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﻮ د. 14 ﻣ ﮑ ﺎ ن ﭘ ﯿ ﻮ ﺳ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ 7 ﺻ ﻔ ﺖ ﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎ يي ﺷ ﺪ . داﻣ ﻨ ﻪ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ات ﻓ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﭙ ﯽ ﺗ ﻮ ﺟ ﯿ ﻪ ﺷ ﺪ ه ﺑ ﯿ ﻦ 3 اﻟ ﯽ 29% ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﻮ د. ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ين ﺗ ﻌ ﺪ اد ﻣ ﮑ ﺎ ن ﺑ ﺮ اي ﺻ ﻔ ﺎ ت ﻗ ﻄ ﺮ ﺳ ﺎ ﻗ ﻪ و ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ين ﺑ ﺮ اي ﺗ ﻌ ﺪ اد ﺷ ﺎ ﺧ ﻪ ﺟ ﺎ ﻧ ﺒ ﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪ . ﺷ ﺶ ﻣ ﮑ ﺎ ن ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر اﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ﺻ ﯽ ﻓ ﻘ ﻂ ﺑ ﺎ يک ﺻ ﻔ ﺖ ﭘ ﯿ ﻮ ﺳ ﺘ ﻪ و ﺳ ﺎ ير ﻣ ﮑ ﺎ ن ﻫ ﺎ ﺑ ﯿ ﻦ ﺻ ﻔ ﺎ ت ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ک ﺑ ﻮ دﻧ ﺪ . ﻣ ﯿ ﺰ ان ﺗ ﻨ ﻮ ع ﻓ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﭙ ﯽ ﺑ ﯿ ﻦ 17-29% ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﻮ د. ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﮔ ﯿ ﺮ ي: ﺻ ﻔ ﺎ ت در ﺗ ﻮ ده ﻫ ﺎ ي ريحان ﺗ ﻨ ﻮ ع ﮔ ﺴ ﺘ ﺮ ده اي دارﻧ ﺪ و ﺑ ﯿ ﻦ اﮐ ﺜ ﺮ يت آﻧ ﻬ ﺎ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﻣ ﺜ ﺒ ﺖ وﺟ ﻮ د دارد. وراﺛ ﺖ ﭘ ﺬ يري ﺻ ﻔ ﺎ ت ﺑ ﯿ ﻦ 3/63% ﺗ ﺎ 94/24% و داﻣ ﻨ ﻪ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ات ﻓ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﭙ ﯽ ﺗ ﻮ ﺟ ﯿ ﻪ ﺷ ﺪ ه ﺑ ﯿ ﻦ 3 اﻟ ﯽ 29% ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ اﺳ ﺖ . ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ين ﺗ ﻌ ﺪ اد ﺑ ﺮ اي ﺻ ﻔ ﺎ ت ﻗ ﻄ ﺮ ﺳ ﺎ ﻗ ﻪ و ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ين ﺑ ﺮ اي ﺗ ﻌ ﺪ اد ﺷ ﺎ ﺧ ﻪ ﺟ ﺎ ﻧ ﺒ ﯽ اﺳ ﺖ . ﺷ ﺶ ﻣ ﮑ ﺎ ن ﻓ ﻘ ﻂ ﺑ ﺎ يک ﺻ ﻔ ﺖ ﭘ ﯿ ﻮ ﺳ ﺘ ﻪ و ﺳ ﺎ ير ﻣ ﮑ ﺎ ن ﻫ ﺎ ﺑ ﯿ ﻦ ﺻ ﻔ ﺎ ت ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ک ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ . ﺗ ﻨ ﻮ ع ﻓ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﭙ ﯽ ﺑ ﯿ ﻦ 17-29% ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ اﺳ ﺖ .
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی