مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

کلرزدايي زيستي ترکيبات آليفاتيک کلردار تري کلرواتيلن، دي کلرومتان و 1و2-دي کلرواتان از محلول آبي با استفاده از باکتري هوازي اسفينگوپيکسيس اومارينسيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده فناوري هاي شيميايي، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: ترکيبات آلي حاوي کلر يکي از خطرناک ترين ترکيبات آلاينده آب در مناطق صنعتي هستند. هدف مطالعه حاضر حذف زيستي ترکيبات آليفاتيک کلردار تري کلرواتيلن، دي کلرومتان و 1و2-دي کلرواتان در محلول آبي با استفاده از باکتري بومي اسفينگوپيکسيس اومارينسيس بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر از ترکيبات آليفاتيک کلردار دي کلرومتان، تري کلرواتيلن و 1و2-دي کلرواتان با خلوص آزمايشگاهي 99/9% استفاده شد. براي تعيين رشد سلولي از اندازه گيري کدورت محيط کشت در طول موج 600نانومتر، دستگاه طيف سنجي مرئي-فرابنفش به کار رفت. اندازه گيري مقدار يون کلرايد آزادشده به وسيله دستگاه يون آنالايزر الکترود گزينشي يوني صورت گرفت. نمونه باکتري زنده به محيط کشت نوترينت براث تلقيح و در دماي ° C30 و دور rpm150 به مدت 24ساعت گرمخانه گذاري شد. يافته ها: سرعت کلرزدايي هر يک از ترکيبات تري کلرواتيلن، دي کلرومتان و 1و2-دي کلرواتان در محيط آبي در غلظت 2/5ميلي مولار توسط اين باکتري به ترتيب 1/3، 1/05 و h. mg/l0/63 به دست آمد. افزودن گلوکز و عصاره مخمر به محيط کشت، موجب افزايش سرعت رشد باکتري و همچنين سرعت کلرزدايي آنها به ترتيب به 3/28، 1/67 و mg/l. h0/9 شد. بيشترين کلرزدايي در شرايط آزمون، در غلظت 2/5ميلي مولار به دست آمد و بيشترين کلرزدايي در مرحله رشد نمايي باکتري رخ داد. نتيجه گيري: باکتري اسفينگوپيکسيس اومارينسيس توانايي حذف ترکيبات آليفاتيک کلردار را دارد و مي تواند روي ترکيبات ديرتخريب پذير تري کلرواتيلن، دي کلرومتان و 1و2-دي کلرواتان به عنوان تنها منبع کربن رشد کند و موجب کلرزدايي آنها شود. اين سويه بيشترين رشد و بازدهي حذف زيستي را در حذف دي کلرومتان، به عنوان تنها منبع کربن و در کنار گلوکز و عصاره مخمر به عنوان هم-سوبسترا دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 12
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی