مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه توليد رنگدانه کاروتنوئيدي توسط جدايه هاي پروکاريوتي اکوسيستم هاي شور ايران و شناسايي جدايه برتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: کاروتنوئيدها گروه وسيعي از رنگدانه هاي محلول در چربي هستند و به وسيله انواعي از ميکروارگانيزم ها توليد مي شوند. هدف مطالعه حاضر، مقايسه توليد رنگدانه کاروتنوئيدي توسط جدايه هاي پروکاريوتي اکوسيستم هاي شور ايران و شناسايي جدايه برتر بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر جدايه ها با روش هاي مبتني بر کشت، خالص سازي و عصاره کاروتنوئيدي با روش اسپکتروفتومتري در طول موج هاي 400 تا 600نانومتر آناليز شدند. ميزان کل کاروتنوئيد در طول موج 490نانومتر به دست آمد و در نهايت با روش خالص سازي باند ها به وسيله کروماتوگرافي لايه نازک و آناليز با کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا و طيف سنج مادون قرمز تبديل فوريه باند هاي مورد نظر تعيين هويت شدند. يافته ها: از اکوسيستم هاي بررسي شده، تعداد 43 جدايه به دست آمد. 8 جدايه تحمل کننده نمک، 8 جدايه نمک دوست نسبي و 27 جدايه نمک دوست اجباري بودند. همه سويه ها ترکيبات کاروتنوئيدي توليد کردند. جدايه M24 با توليد 20/5405ميکروگرم بر گرم به عنوان جدايه برتر اتخاب شد. 6 باند در عصاره رنگي اين سويه مشاهده و غليظ ترين باند خالص سازي شد. طيف سنجي با اسپکتروفتومتر مرئي در نور فرابنفش جذب 495نانومتري با دو شانه در 530 و 465نانومتر را به عنوان حداکثر جذب نشان داد که مشابه طيف مرئي در نور فرابنفش حاصل از آلفا-باکتريوروبرين بود. جدايه M24، 98% با سويه هالوآرکولا آميلوليتيکا BD-3 قرابت فيلوژني داشت. نتيجه گيري: از اکوسيستم هاي بررسي شده، تعداد 43 جدايه به دست آمد. 8 جدايه تحمل کننده نمک، 8 جدايه نمک دوست نسبي و 27 جدايه نمک دوست اجباري هستند. همه سويه ها قادرند ترکيبات کاروتنوئيدي توليد کنند. جدايه M24 جدايه برتر است، که 98% با سويه هالوآرکولا آميلوليتيکا BD-3 قرابت فيلوژني دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی