مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير غلظت هاي مختلف شوري بر روي رشد ميکروجلبک کلرلا (Chlorella sp. ) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: شوري، يکي از مهم ترين عوامل مؤثر در رشد و توليد متابوليت هاي ارزشمند در کشت انبوه جلبک ها مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير شوري بر رشد و وضعيت رنگيزه اي جلبک کلرلا. جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان جهت ارزيابي توانمندي ورود به کشت انبوه انجام شد. مواد و روش ها: به منظور تأثير شوري بر رشد و وضعيت رنگيزه اي جلبک کلرلا، تخليص در محيط کشت N8 انجام شد و نمونه خالص تحت شدت نور 2 ميکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانيه در دماي 28 درجه سانتي گراد و روشنايي مستمر فلورسنت و pH 7/2قرار گرفت. تيمار شوري اعمال شده از نوع کلرور سديم به ميزان 0%، 0/25%، 0/5% و 1% ( 17 تا 170 ميلي مولار) بود. يافته ها: از روز پنجم پس از تلقيح، رشد صعودي در تيمار و شاهد مشاهده شد. رشد بهينه و بالاترين نرخ رشد ويژه در شوري 0/5% مشاهده گرديد. رشد در شرايط شاهد و شوري در حد 1% و 0/5% معني دار بود. ميزان توليد رنگيزه کاروتنوئيد در روز نهم پس از تلقيح در شوري 1% از بقيه تيمارها بيشتر بود و در ميزان محتواي کلروفيل تغيير معناداري مشاهده نشد. نتيجه گيري: جلبک کلرلا قابليت خوگيري با غلظت شوري هاي مورد بررسي در اين پژوهش را دارا مي باشد و از اين نظر مي توان آن را از لحاظ تلقيح در زمين هاي کشاورزي به عنوان کود زيستي و اصلاح گر خاک در استان گلستان مورد توجه قرار داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی