4 SID.ir | مقايسه اثر بروملين و مفناميک اسيد بر ميزان خونريزي قاعدگي در دانشجويان مبتلا به ديسمنوره اوليه: کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر بروملين و مفناميک اسيد بر ميزان خونريزي قاعدگي در دانشجويان مبتلا به ديسمنوره اوليه: کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ميزان خونريزي با اختلال در سنتز پروستاگلاندين هاي آندومتر به ويژه PGE2 ارتباط دارد. از شايع ترين دلايل کم خوني زنان، زياد بودن ميزان خونريزي قاعدگي مي باشد. بروملين، آنزيم موجود در آناناس داراي اثرات ضد التهاب بوده و سبب کاهش پروستاگلاندين E2 در مناطق التهابي مي شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير بروملين و مفناميک اسيد بر ميزان خونريزي قاعدگي انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سو کور در سال 1396 بر روي 90 نفر از دانشجويان مبتلا به ديسمنوره اوليه ساکن خوابگاه هاي دانشگاه ولايت ايرانشهر انجام شد. واحد ها طي دو سيکل از نظر ميزان خونريزي با استفاده از چارت هيگام کنترل شدند، سپس به صورت تصادفي به گروه بروملين (32 نفر) و مفناميک اسيد (34 نفر) تقسيم شدند. چارت هيگام جهت سنجش ميزان خونريزي قاعدگي طي دو سيکل کنترل و دو سيکل مداخله تکميل شدند. واحدهاي پژوهش کپسول 250 ميلي گرمي بروملين يا مفناميک اسيد را در صورت نياز هر 6 ساعت طي سه روز اول دو سيکل مداخله دريافت کردند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 22) و آزمون هاي تي زوجي، تي مستقل و من ويتني انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: بر اساس نتايج آزمون تي زوجي، تفاوت خونريزي بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه بروملين معني دار بود (036/0=p)، ولي در گروه مفناميک اسيد اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود (088/0=p). تفاوت ميانگين ميزان خونريزي دو سيکل مداخله نسبت به دو سيکل کنترل در گروه بروملين 57/17± 79/6-و در گروه مفناميک اسيد 57/17± 36/5-بود که اختلاف آماري معني داري نداشت (744/0=p). نتيجه گيري: مصرف بروملين در کاهش ميزان خونريزي قاعدگي تفاوتي با مفناميک اسيد در افراد مبتلا به ديسمنوره اوليه ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی