مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات متقابل ميدان مغناطيسي و نانوذرات نقره بر برخي شاخص هاي بيوشيميايي گياه هميشه بهار (.Calendula officinalis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اروميه، اروميه
 
چکیده: 
در سال هاي اخير تحقيقات زيادي در زمينه حساسيت موجودات زنده نسبت به ميدان هاي مغناطيسي و نانوذرات انجام شده است. به همين منظور، براي ارزيابي تأثير ميدان مغناطيسي و نانوذرات نقره روي رنگيزه هاي فتوسنتزي (کلروفيلa، کلروفيل bو کاروتنوئيد)، پرولين، گلايسين بتائين، قندها و پروتئين هاي محلول، محتواي نيترات و فعاليت نيترات ردوکتاز و در نهايت الگوي الکتروفورزي پروتئين هاي اندام هوايي گياه هميشه بهار آزمايشاتي درسال 1394درگروه زيست شناسي دانشگاه اروميه انجام شد. دانه رست ها به مدت 30 روز تحت تيمارهاي ميدان مغناطيسي (با شدت mT3) و نانوذرات نقره (ppm50) قرار گرفتند. نتايج نشان داد در گياهان تحت تيمار با ميدان مغناطيسي، نانوذره نقره و ميدان مغناطيسي+ نانوذره نقره محتواي کلروفيل a، کلروفيل b و کاروتنوئيد، محتواي محلول هاي سلولي سازگار نظير پروتئين و قند محلول، پرولين و گلايسين بتائين و همچنين محتواي نيترات و فعاليت آنزيم نيترات ردوکتاز نسبت به گروه شاهد افزايش معني-داري(05/0P<) نشان داد. در الگوي الکتروفورزي پروتئين نيز بيشترين باندهاي قابل مشاهده روي ژل الکتروفورز مربوط به گروه تحت تيمار با ميدان مغناطيسي+ نانوذره نقره بود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی