4 SID.ir | تأثير برگ زدايي بر انتقال دوباره و کارايي انتقال مواد در رقم هاي گندم نان در شرايط تنش کم آبي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير برگ زدايي بر انتقال دوباره و کارايي انتقال مواد در رقم هاي گندم نان در شرايط تنش کم آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي تأثير برگ زدايي بر ميزان انتقال دوباره ي موادپروده در گندم در شرايط تنش کم آبي، آزمايشي مزرعه اي به صورت کرت هاي دوبار خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شيراز در سال زراعي 93-1392 اجرا شد. تيمارها شامل رژيم آبياري: آبياري مطلوب و قطع آبياري در مرحله ي گلدهي به عنوان عامل اصلي، رقم هاي گندم پيشتاز، چمران و مرودشت به عنوان عامل فرعي و سطوح برگ زدايي: بدون برگ زدايي و برگ زدايي در اواسط مراحل ساقه روي يا گلدهي به عنوان عامل فرعي فرعي بودند. نتايج نشان داد، برگ زدايي به ويژه در مرحله ي ساقه روي باعث کاهش معني دار عملکرد دانه (پيشتاز 2/19 درصد، چمران 7/24 درصد و مرودشت 9/24 درصد) شد. بيشترين انتقال دوباره از تيمار برگ زدايي در ساقه روي مشاهده شد، به طوري که برگ زدايي در ساقه روي به ترتيب باعث افزايش 6/1 و 4/1 برابري سهم ذخاير ساقه و سنبله در عملکرد شد، هرچند منجر به جبران افت عملکرد ناشي از برگ زدايي نشد. رقم هاي پيشتاز و مرودشت به ترتيب بيشترين و کمترين انتقال دوباره را به خود اختصاص دادند. تنش کم آبي موجب افزايش انتقال دوباره و سهم نسبي ذخاير ساقه و سنبله در عملکرد شد، به گونه اي که سهم نسبي ساقه و سنبله در عملکرد دانه در شرايط مطلوب به ترتيب برابر با 1/9 و 8/6 درصد و در شرايط تنش کم آبي به ترتيب 2/15 و 3/26 درصد بود.، در اين ميان سهم نسبي رقم پيشتاز بيشتر بود. به طورکلي، نتايج اين پژوهش نشان داد، اعمال تيمارهاي تنش کم آبي و برگ زدايي به ويژه در اوايل فصل، انتقال دوباره ي ذخاير پيش از گلدهي و سهم نسبي ساقه و سنبله در عملکرد دانه را افزايش داد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 17
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی