5 SID.ir | آگاهي و نگرش کنترل آلودگي هواي شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار در سال 1396
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

آگاهي و نگرش کنترل آلودگي هواي شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: آلودگي هواي شهر تهران زندگي افراد پرخطر ازجمله سالمندان و زنان باردار را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسي آگاهي و نگرش کنترل آلودگي هواي شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار انجام پذيرفت. روش بررسي: اين مطالعه مقطعي تحليلي در سال 1396 ميان (150 زن باردار و 150 سالمند) با نمونه گيري خوشه اي در 4 بخش شمال، جنوب، غرب و شرق تهران انجام پذيرفت. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه اي روا و پايا 24 سوالي جهت دريافت آگاهي و نگرش افراد در مورد کنترل آلودگي هوا انجام شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون هاي آماري کاي دو و سطح معني داري آزمون ها 05/P<0 در نظر گرفته شد. يافته ها: 54 درصد سالمندان و 60 درصد زنان باردار آگاهي مناسبي در خصوص پيامدهاي آلودگي هوا داشتند. آزمون هاي آماري بيانگر ارتباط معني دار ميان سطح تحصيلات با آگاهي افراد سالمند (01/0=p) و زنان باردار (03/0=p) بود. نگرش افراد بدين گونه بود که 6/56 درصد زنان باردار و 3/61 درصد سالمندان به ماليات نشر معتقد بودند بطوريکه آن ها استفاده از خودروهاي شخصي را عامل اصلي آلودگي هواي شهر تهران مي دانستند. با استفاده از آزمون هاي آماري ميان سطح تحصيلات افراد با نگرش مثبت آن ها اختلاف معني دار بود. نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود در شهر تهران نيز همانند ساير شهرهاي آلوده جهان به چهار نگرش عمده کنترل آلودگي هوا (استاندارد نشر، استاندارد کيفيت هوا، ماليات نشر و هزينه سود) در راستاي کاهش آلودگي هوا و ارتقا سلامت مردم توجه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی