5 SID.ir | پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي در پرستاران زن

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي در پرستاران زن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* استاديار،گروه علوم تربيتي، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد کهنوج، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: کيفيت زندگي بر همه ابعاد زندگي اعم از شخصي، تحصيلي و حرفه اي اثر مي گذارد. بنابراين، ضروري است که عوامل مؤثر بر آن بررسي شوند. در پژوهش حاضر پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي است. جامعه آماري مطالعه شامل پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهر کرمان در سال 1395 بود. با روش نمونه گيري خوشه اي 234 نفر انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه هاي تنظيم شناختي هيجان (CERQ-36)، مهارت هاي ارتباطي (CS-34)، و کيفيت زندگي (SF-12) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي Pearson و رگرسيون چندگانه به روش رو به عقب در سطح معني داري 05/0 و با کمک نرمافزار SPSS نسخه 20 انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد رابطه مثبت و معني داري بين راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي با کيفيت زندگي وجود دارد(001/0 > P). نتايج تحليل رگرسيون رو به عقب نشان داد که راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي 48% از واريانس بعد رواني و 39% از واريانس بعد جسماني کيفيت زندگي را پيش بيني مي کنند. (001/0 = P). نتيجه گيري: با توجه به نقش معني دار راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و مهارت هاي ارتباطي در پيش بيني کيفيت زندگي پيشنهاد مي شود، راهبردهاي سازگارانه در تنظيم هيجان و مهارت هاي ارتباطي از طريق کارگاه ها و کلاس هاي آموزشي به پرستاران آموزش داده شود تا زندگي آنان از کيفيت بهتري برخوردار شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی