4 SID.ir | بررسي تأثير معنا درماني گروهي برتاب آوري همسران مردان مبتلابه سوءمصرف مواد مخدر

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير معنا درماني گروهي برتاب آوري همسران مردان مبتلابه سوءمصرف مواد مخدر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زنان به عنوان کليدي ترين عنصر هر خانواده نقش تضمين کننده سلامت روان در خانواده و جامعه را بر عهده دارند. با توجه به آثار و تبعات سوء مصرف مواد، در خانواده افراد سوء مصرف کننده، مهمترين نقش و بيشترين آسيب ها را همسرانشان متحمل ميشوند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير معنا درماني گروهي بر تاب آوري همسران افراد سوء مصرف کننده مواد و در نتيجه بهبود و ارتقاء سطح سلامت روان آنان و خانواده شان بوده است. روش کار: اين مطالعه يک کار آزمايي باليني با استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون و پيگيري يک ماهه با گروه گواه ميباشد. از ميان کليه همسران افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز خصوصي ترک اعتياد شهرستان لنگرود در سال 96 که بدنبال فراخوان، اعلام آمادگي نمودند و داراي ملاک هاي ورود بودند پيش آزمون مقياس تاب آوري به عمل آمد که در نهايت 33 نفر بطور تصادفي (Random allocation) در دو گروه آزمون (17 نفر) و شاهد (16 نفر) تقسيم شدند. گروه آزمون طي 8 جلسه گروهي 90 دقيقه اي با فاصله 6 روز تحت مداخله معنا درماني قرار گرفتند و در اين مدت براي گروه شاهد هيچگونه مداخله درماني انجام نگرفت. سپس دو گروه از لحاظ نمره تاب آوري مجددا مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه تاب آوري کونور و ديويدسون به عنوان ابزار ارزشيابي در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري يک ماهه استفاده گرديد. داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس مختلط بين-درون آزمودني ها (تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر) و با نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که تاثير معنا درماني گروهي بر تاب آوري در گروه آزمون بطور قابل توجهي بيشتر از گروه شاهد در تک تک حيطه ها و همچنين نمره کل تاب آوري بوده است (0001/0 > P). نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش با نتايج ساير پژوهشها در اين حيطه همخواني داشته و نشان دهنده موثر بودن معنا درماني گروهي بر افزايش تاب آوري همسران افراد سوء مصرف کننده مواد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی