4 SID.ir | اثربخشي روانشناسي مثبت نگر بر اميد و تاب آوري مادران داراي کودک کم توان ذهني

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي روانشناسي مثبت نگر بر اميد و تاب آوري مادران داراي کودک کم توان ذهني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: مادران با کودک کم توان ذهني با مشکلات و چالش هاي روان شناختي متعددي درگير هستند. روش هاي جديد روان شناختي از جمله؛ روان شناسي مثبت گرا داراي مفاهيمي هستند که مي توانند به اميد و تاب آوري آنها در برابر مصائب زندگي کمک کنند. پژوهش حاضر تعيين اثربخشي روانشناسي مثبت نگر بر اميد و تاب آوري مادران داراي کودک کم توان ذهني بود. روش کار: روش اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و با پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کليه مادران با کودک کم توان ذهني در بيمارستان رفيده شهر تهران در سال 1395 بود که از اين ميان تعداد 30 نفر به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل تخصيص يافتند. دو گروه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به پرسش نامه تاب آوري کانر و ديويدسون (2003) و مقياس اميدواري اشنايدر و همکاران (1991) پاسخ دادند. گروه آزمايش به مدت 10 جلسه آموزش مبتني بر روانشناسي مثبت نگر را دريافت کردند. داده هاي جمع آوري شده به وسيله آزمون کوواريانس و نرم افزار SPSS نسخه 20 تحليل شدند. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که بين نمرات اميد در مرحله پيش آزمون (99/4 ± 66/19) و پس آزمون (20/4 ± 25) (001/0 = P) تفاوت معناداري را نشان داد. همچنين، در نمرات تاب آوري در مرحله پيش آزمون (54/13 ± 66/51) و پس آزمون (67/12 ± 06/57) (005/0 = P) در گروه آزمايش پس از اجراي مداخله تفاوت معناداري مشاهده شد. اين تفاوت در گروه کنترل مشاهده نشد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد که، ارائه مداخله هاي آموزشي و درماني مبتني بر روان شناسي مثبت گرا مي تواند به ارتقاي اميد و تاب آوري در برابر استرس در مادران با کودک ناتوان ذهني اثربخش باشد. برگزاري دوره هاي آموزشي و درماني به مادران با کودکان کم توان ذهني در مراکز و مؤسسات توانبخشي توصيه مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی