4 SID.ir | اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر خودکارآمدي تحصيلي و ترس اجتماعي در دختران نوجوان افسرده

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر خودکارآمدي تحصيلي و ترس اجتماعي در دختران نوجوان افسرده
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: افسردگي يکي از شايعترين اختلالات نوجواني است که مشکلات زيادي براي نوجوانان به خصوص در زمينه هاي تحصيلي و اجتماعي ايجاد مي کند. از اين رو بهبود ويژگي هاي روانشناختي اين افراد مورد توجه بسياري از درمانگران قرار گرفته است. بنا به اعتقاد روانشناسان اهميت مهارت هاي ارتباطي در دوره نوجواني به اندازه اي است که نبود آن مي تواند تهديد جدي براي اين قشر باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر خودکارآمدي تحصيلي و ترس اجتماعي در دختران نوجوان افسرده انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه تجربي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحيه 1 شهر خرم آباد بودند که در سال تحصيلي 97-1396 مشغول به تحصيل بودند، که از اين ميان 40 نفر که در آزمون افسردگي بک نمرات بالا داشتند به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و به طور تصادفي ساده در دو گروه کنترل و مداخله (هر گروه 20 نفر) جايگزين شدند. گروه مداخله 10 جلسه 70 دقيقه اي آموزش مهارت هاي ارتباطي دريافت کردند و گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفت. گروه ها پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي جينک و مورگان و مقياس هراس اجتماعي کانور را به عنوان پيش آزمون و پس آزمون تکميل کردند. داده ها با روش تحليل کوواريانس تک متغيره (ANCOVA) و به کمک نرم افزار SPSS-21 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: يافته هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد در مرحله پس آزمون بين ميانگين هاي خودکارآمدي تحصيلي و ترس اجتماعي گروه هاي کنترل و مداخله تفاوت معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر آموزش مهارت هاي ارتباطي باعث افزايش خودکارآمدي تحصيلي و کاهش ترس اجتماعي در دختران نوجوان افسرده شده است (001/0 > P). نتيجه گيري: با توجه به تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر خودکارآمدي تحصيلي و ترس اجتماعي توصيه مي شود مشاوران، درمانگران و روانشناسان باليني از روش مذکور براي افزايش خودکارآمدي تحصيلي و کاهش ترس اجتماعي در نوجوانان افسرده استفاده کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی