3 SID.ir | بررسي تأثير تکنيک آرامسازي بنسون بر اميد بيماران مبتلا به سرطان سينه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير تکنيک آرامسازي بنسون بر اميد بيماران مبتلا به سرطان سينه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ارتقاي اميد در بيماران مبتلا به سرطان سينه از اهميت به سزايي برخوردار است. مطالعات متعدد روش هاي متفاوتي براي افزايش اميد بيماران مزمن پيشنهاد کرده اند. بر اين اساس اين مطالعه با هدف تعيين تأثير تکنيک آرامسازي بنسون بر اميد در بيماران مبتلا به سرطان سينه انجام شد. روش کار: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي شده برروي 100 بيمار تحت شيمي درماني در بيمارستان ولايت شهر قزوين طي 3 ماه در سال 95-1396 انجام شد. نمونه ها به روش تخصيص تصادفي با نمونه گيري در دسترس به روش بلوک بندي تصادفي به دو گروه آزمون (50 نفر) و کنترل (50 نفر) تقسيم بندي شدند. پرسشنامه هاي اطلاعات جمعيت شناختي و اميدهرث قبل از اجراي مداخله براي هر دو گروه تکميل شدند. گروه آزمون، آموزش تکنيک آرامسازي را در طي دو جلسه قبل از شروع شيمي درماني دريافت کردند. 3 ماه بعد مجدداً پرسشنامه اميد هرث توسط هر دو گروه تکميل شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و کاي دو و تي مستقل و آزمون ANCOVA در نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد بين ميانگين نمرات اميد بيماران بعد از مداخله در گروه آزمون (1/4 ± 8/38) و گروه کنترل (8/3 ± 4/36) با تعديل نمرات اميد بيماران قبل از مداخله، تفاوت آماري معني داري وجود داشت (04/0 = P، 9/3 = F). نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه احتمالاً مي توان نتيجه گرفت که استفاده از روش تکنيک آرام سازي بنسون براي ارتقاء اميد در بيماران مبتلا به سرطان سينه کاربرد موثري داشته باشد. لذا پيشنهاد مي شود تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی