3 SID.ir | تأثير کتاب درماني بر سلامت رواني زندانيان (مطالعه موردي: ندامتگاه زنان شهر ري)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تأثير کتاب درماني بر سلامت رواني زندانيان (مطالعه موردي: ندامتگاه زنان شهر ري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: کتاب درماني مي تواند براي طيفي از مشکلات سلامت رواني استفاده شود. زندانيان از جمله گروه هاي نيازمند توجه از نظر سلامت رواني مي باشند. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير کتاب درماني بر سلامت رواني زنان زنداني انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه از نوع شبه تجربي بود. جامعه تحقيق را کليه زندانيان ندامتگاه زنان شهر ري و نمونه ها را 30 نفر از آنان تشکيل داد که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اعضاي نمونه به صورت تصادفي در دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل 10 جلسه کتاب درماني در طول يک ماه بود که براي گروه آزمون اجرا گرديد. سلامت رواني قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه گيري شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه 28 سؤالي سلامت عمومي 28-GHQ (28-General Health Questionnaire) بود. داده ها با استفاده از آزمون Independent t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: پس از انجام مداخله، تفاوت معني داري در نمره کلي سلامت رواني بين دو گروه آزمون و شاهد به نفع گروه آزمون وجود داشت (023/0 = P). همچنين، نمرات گروه آزمون در خرده مقياس هاي علايم جسماني و اضطراب به طور معني داري پايين تر از گروه شاهد بود. نتيجه گيري: کتاب درماني توانست سلامت رواني زنان زنداني را بهبود بخشد. نتايج به دست آمده مي تواند براي استفاده کتابداران باليني و گروه هاي مداخله کننده در حوزه سلامت روان مفيد باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی