3 SID.ir | بررسي وضعيت و عوامل مؤثر بر استنادشدگي برون دادهاي پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ يک کشور با استفاده از پروانه هاي ثبت اختراع طي سال هاي 2015-2000

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت و عوامل مؤثر بر استنادشدگي برون دادهاي پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ يک کشور با استفاده از پروانه هاي ثبت اختراع طي سال هاي 2015-2000

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از شاخص هاي تعيين کيفيت برون دادهاي پژوهشي دانشگاه ها، قابليت استفاده از آن ها در فرايند تبديل علم به فن آوري از طريق مطالعه ميزان استنادشدگي از سوي پروانه هاي ثبت اختراع مي باشد. در همين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استنادشدگي برون دادهاي پژوهشي هشت دانشگاه تيپ يک علوم پزشکي کشور از سوي پروانه هاي ثبت اختراع در پايگاه Scopus طي بازه زماني سال هاي 2000 تا 2015 انجام شد. روش بررسي: جامعه اين مطالعه شامل تمامي برون دادهاي علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ يک کشور نمايه شده در پايگاه استنادي Scopus از سال 2000 تا 2015 بود. داده هاي پژوهش با استفاده از پايگاه SciVal جمع آوري گرديد و در نهايت، به روش توصيفي-همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: از مجموع 76111 برون داد علمي دانشگاهاي مورد بررسي، در مجموع 998 برون داد پژوهشي 3145 بار از سوي پروانه هاي ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته بود. ميزان استنادشدگي برون دادهاي پژوهشي هشت دانشگاه علوم پزشکي تيپ يک کشور از سوي پروانه هاي ثبت اختراع در مقايسه با ميانگين ايران (39/0 درصد) در سطح بالاتر و در مقايسه با ميانگين جهاني (1/1 درصد) در سطح پايين تري قرار داشت. همچنين، شاخص هاي SNIP (Source Normalized Impact per Paper) و SJR (SCImago Journal Rank) تعداد نويسندگان مقاله ها و تعداد سازمان هاي مشارکت کننده در مقاله تأثير معني داري بر احتمال استنادشدگي برون دادهاي پژوهشي دانشگاه هاي مذکور از سوي پروانه هاي ثبت اختراع داشت. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از پژوهش، ضمن تعيين وضعيت فعلي دانشگاه ها در ميزان استناد شدگي توليدات علمي از سوي پروانه هاي ثبت اختراع، اين امکان را نيز براي دانشگاه ها ايجاد نمود که بتوانند برنامه ريزي مناسبي براي هدايت توليدات علمي جهت انتشار در مجلات مناسب داشته باشند و پژوهشگران را در جهت بهبود اين وضعيت هدايت نمايند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 21
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی