برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 178 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دقت روش هاي مختلف نمونه برداري درصد پوشش گياهي در مطالعات سنجش از دور (مطالعه موردي: مراتع عباس آباد همدان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 
تصاوير ماهواره اي باعث افزايش دقت و کاهش زمان تهيه نقشه درصد پوشش گياهي مي شوند. براي جمع آوري داده هاي زميني مورد نياز از روش هاي مختلف نمونه برداري استفاده مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه سه روش نمونه برداري زميني درصد پوشش گياهي جهت استفاده از داده هاي مربوطه در مطالعات سنجش از دور انجام شده است. منطقه مطالعاتي مراتع حوزه عباس آباد (تاريکدره) در استان همدان مي باشد. براي اين منظور تصوير سنجنده OLI ماهواره لندست 8 مربوط به 31 مه سال 2015 پردازش گرديد. شاخص هاي گياهي NDVI و SAVI و TNDVIو RVI و SQRT RVI و DVIبا استفاده از باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديک در پنج تيپ گياهي محاسبه شد. در مطالعه ميداني درصد پوشش گياهي در منطقه با روش هاي ترانسکت، روش پلاتگذاري (پنج پيکسلي) و روش قدم-نقطه اندازه گيري شد. سپس با استفاده از آناليز همبستگي و رگرسيون ميزان همبستگي داده هاي زميني با شاخص هاي گياهي بررسي گرديد. به دليل بالاتر بودن همبستگي شاخص گياهي NDVI با تمامي تيپ ها در هر سه روش، مدل برآورد درصد پوشش گياهي با استفاده از داده هاي زميني سه روش مختلف نمونه برداري به کمک اين شاخص تعيين گرديد. در مرحله بعد با اعمال اين مدل بر روي شاخص NDVI، نقشه درصد پوشش گياهي براي سه روش بطور جداگانه تهيه گرديد. با استفاده از معيارهاي صحت کلي و ضريب کاپا، دقت نقشه هاي تهيه شده براي سه روش تعيين و مقايسه شد. نتايج نشان داد که ضريب کاپاي نقشه تهيه شده با استفاده از داده هاي زميني روش ترانسکت برابر90 درصد و بالاتر از دو روش ديگر است. بررسي همبستگي تيپ هاي گياهي با شاخص NDVI نشان داد که تمامي تيپ ها در روش ترانسکت خطي نسبت به روش هاي پلات گذاري و روش قدم-نقطه، با اين شاخص گياهي بالاترين همبستگي را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی