5 SID.ir | تغييرات اثر رقابتي بوته بالشتکي Onobrychis cornuta در جهت هاي مختلف جغرافيايي و تحت تأثير آتش سوزي (مطالعه موردي پارک ملي گلستان)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات اثر رقابتي بوته بالشتکي Onobrychis cornuta در جهت هاي مختلف جغرافيايي و تحت تأثير آتش سوزي (مطالعه موردي پارک ملي گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 
چکیده: 
عوامل زنده و غير­ زنده در ترکيب و ساختار جامعه گياهي بسيار مؤثر مي­ باشند، از مهم­ ترين عوامل زنده تسهيل و رقابت مي­ باشد که در حضور عوامل غيرزنده مانند آتش و جهت جغرافيايي تغيير پيدا مي­ کنند. اين مطالعه به­ منظور بررسي اثر جهت و آتش سوزي بر پوشش زير گونه Onobrychis cornuta در علفزار­ هاي کوهستاني انجام­ شده است. براي اين منظور در هر يک از جهت­ هاي شمالي و جنوبي و نيز منطقه سوخته و شاهد تعداد 25 پايه اسپرس و 25 پايه بوته سوخته اسپرس انتخاب و براي مقايسه با فضاي بيرون به همان تعداد در بيرون بوته به­ صورت جفتي پلات (در مجموع 200 پلات) انتخاب شد. براي تعيين مهم­ ترين عامل تأثير گذار بر توزيع گونه­ ها از مدل خطي ترکيبي عمومي و براي مقايسه ميانگين­ ها از آزمون تي غيرجفتي استفاده شد. بر اساس نتايج به­ دست آمده براي پوشش بيرون بوته، جهت در مقدار پوشش کل گونه­ ها (01/0; P<57/16F=) تأثير بيش­ تري داشت. در مورد گروه­ هاي کارکردي نيز جهت مهم­ ترين عامل براي گروه­ هاي گندميان چندساله و بوته­ اي­ ها بود. همچنين آتش­ سوزي در پهن برگان يکساله، گياهان بالشتکي و ژئوفيت­ ها بيش­ ترين تأثير را داشت. اما براي پوشش زير بوته، جهت دامنه و اثر متقابل جهت و آتش به­ ترتيب بيش­ ترين تأثير را بر مقدار پوشش کل گونه­ ها داشتند (05/0; P<76/4F= و05/0; P<94/5F=) و در مورد گروه هاي کارکردي، جهت مهم­ ترين عامل براي گروه­ گندميان چندساله و آتش­ عامل اصلي پراکنش پهن­ برگان يکساله و گياهان بالشتکي، مي­ باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی