برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عاملي موانع مشارکت جوامع محلي در طرح هاي احياي زيستي و بيابان زدايي طرح ترسيب کربن در منطقه ي لپويي، زرقان، استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف شناخت و تلخيص موانع مشارکت جوامع محلي در طرح هاي احياي زيستي و بيابان زدايي در منطقه ي لپويي استان فارس انجام شده است. اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات، کاربردي، ازلحاظ گردآوري داده ها از نوع مطالعات پيمايشي، از نظر مهار متغيرها، از نوع مطالعات ميداني و از نظر روش تحقيق، از نوع مطالعات اکتشافي بود. جامعه ي آماري مطالعه 600 خانوار فعال عضو تعاوني عمران و توسعه ي پايدار لپويي فارس بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، 234 نفر برآورد شد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه اي بود که روايي آن به وسيله ي گروه متخصصان و پايايي آن با محاسبه ي ضريب آلفاي کرونباخ (7/0α >) تأييد شد. واکاوي داده ها با کاربرد نرم افزار SPSS18 و AMOS انجام شد. در بخش توصيفي براي تحليل نتايج از شاخص هاي مرکزيت (ميانگين و نما) و شاخص هاي پراکندگي (دامنه ي تغييرات، واريانس و انحراف معيار) و در بخش استنباطي از تحليل عاملي اکتشافي، براي عامل بندي موانع استفاده شد. نتايج نشان دادند که مهم ترين موانع مشارکت جوامع محلي در طرح ترسيب کربن را مي توان در شش عامل کلي نبودِ اعتماد و باور متقابل، ناآگاهي و نبودِ وسايل ارتباط جمعي، موانع اداري و نهادي، موانع اجرايي، نبود حمايت و پشتيباني دولت و نبودِ نيازسنجي و جلب رضايت مردم طبقه بندي کرد، که درمجموع 83/36% از واريانس کل را تبيين کردند. در نتيجه گيري کلي نيز اعتبار اين موانع از راه تحليل عاملي تأييد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی