4 SID.ir | بررسي و مقايسه ذخيره ي کربن در مراتع طبيعي و دست کاشت (مطالعه ي موردي: اخترآباد ملارد)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه ذخيره ي کربن در مراتع طبيعي و دست کاشت (مطالعه ي موردي: اخترآباد ملارد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
با توجه به هزينه بر و پرخطر بودن روش هاي صنعتي ذخيره ي کربن، بايستي به ذخيره ي کربن به روش زميني توجه بيشتري شود. در اينجاست که ذخيره ي کربن در مراتع اهميت پيدا مي کند. لذا اين تحقيق با هدف مقايسه ي ذخيره ي کربن در مراتع طبيعي و دست کاشت انجام شد. بدين منظور سه رويشگاه با سه گونه ي Stipa barbata، Salsola rigidaو Atriplex canescens انتخاب شدند. نمونه برداري از هر يک از گونه ها در ده تکرار (30 نمونه) و همچنين خاک گونه-ها در شش تکرار در هر يک از عمق هاي 30-0 و 60-30 سانتيمتر (36 نمونه) به روش تصادفي-سيستماتيک اﻧ ﺠ ﺎ م ﺷ ﺪ . ﻛ ﺮ ﺑ ﻦ گياه و خاک و همچنين برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که بين سه رويشگاه، در عمق اول خاک از نظر مقدار سيلت، ماسه، کربن آلي، pH وEC و در عمق دوم خاک از نظر مقدار سيلت، کربن آلي، ازت، pH وEC اختلاف معني داري وجود دارد (05/0. (P< همچنين نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين ذخيره ي کربن کل بيومس هوايي به ترتيب به A. canescens(4/3 تن در هکتار) و S. barbata (33/0 تن در هکتار) مربوط بود. اما بيشترين و کمترين ذخيره ي کربن کل رويشگاه به ترتيب به مرتع دست کاشت A. canescens (84/39 تن در هکتار) و مرتع طبيعي S. barbata (94/31 تن در هکتار) مربوط بود به طوري که هر سه گونه با يکديگر اختلاف معني داري داشتند (05/0. (P<در نهايت پيشنهاد مي شود يکي از اولويت هاي مهم در مديريت اکوسيستم هاي مرتعي، مديريت کربن خاک و توجه به پتانسيل گياهان در امر ذخيره ي کربن باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی