برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

اثر چراي دام بر ويژگي هاي ريختي گونه هاي Boiss. Bromus tomentellus، Hordeum bulbosum L. و Agropyron trichophorum (Link) K. Richt. در مراتع نيمه خشک زاغه (استان لرستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 
چکیده: 
هدف اين مطالعه کمّي سازي واکنش ريختي گونه هاي Bromus tomentellus، Hordeum bulbosum و Agropyron trichophorum به چراي مداوم گوسفند در مراتع نيمه خشک لرستان بود. در دو منطقه ي قرق و چرا شده، در مجموع اقدام به استقرار 4 ترانسکت 200 متري شد و در طول هر يک از اين ترانسکت ها 10 نقطه ي تصادفي انتخاب و در هر نقطه نزديکترين گياه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. خصوصيات ريختي شامل ارتفاع، فاصله ميان گره، طول و وزن ريشه، توليد و زي توده اندازه گيري شدند. پس از بررسي نرمال بودن داده ها، ميانگين ها با استفاده از آزمون t-test غير زوجي بين منطقه ي قرق و چرا شده مقايسه شدند. اثر چراي دام بر ارتفاع، فاصله ي ميان گره ساقه، طول و وزن ريشه، توليد و زي توده H. bulbosum و A. trichophorumمعني دار شد. به­ طوري که ميانگين وزن ذي توده H. bulbosumدر منطقه ي قرق 1/117 گرم و در چرا شده 1/16 گرم بود و ارتفاع A. trichophorum به ترتيب در قرق 1/525 ميلي متر و در منطقه ي چرا 7/334 ميلي متر به­ دست آمد. چراي دام بر ارتفاع و فاصله ي ميان گره B. tomentellusتأثيرمعني داري نداشت (05/0p>). چراي دام باعث افزايش معني دار طول ريشه به اندازه ي 35/58 ميلي متر در B. tomentellusگرديد. به­ طور کلي نتايجاين تحقيق نشان داد که گونه هاي مختلف گياهي در مواجهه با چراي مداوم با به ­ ­ ­ سنجي در مصرف منابع واکنش هاي مختلفي بسته به نوع گونه از خود نشان مي­ دهند. شناسايي تغييرات ريختي در گونه هاي شاخص کمک شاياني به مديريت چرايي پايدار در مراتع مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی