برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  30 , شماره  116 ; از صفحه 73 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير ايجاد سدهاي کوتاه اصلاحي بر تنوع گونه اي گياهي در زيرحوزه هاي آبخيز عنبران چاي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
باوجود سابق هي طولاني اجراي طر حهاي آبخيزداري، کمتر به ارزيابي تأثيرهاي اين طرح ها در پوشش گياهي و مخصوصاً تنوع گون هيي، توجه شده است. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير عمليات آبخيزداري )ايجاد سدهاي کوتاه( بر تغييرات تنوع گونه يي زيرحوزه ها در منطق هي عنبران اردبيل بود. زيرحوز ههايي که در آ نها سدهاي کوتاه آبخيزداري در حدود يک دهه پيش ساخته شده بود، حوز ههاي آبخيز آزمايشي و زيرحوز ههايي که در آ نها طرح اجرا نشده بود و از نظر خصوصي تهاي محيطي مشابه بودند، حوز ههاي شاهد گرفته شد. با استفاده از روش تصادفي نظا ممند، در هر يک از زيرحوز هها 20 قطعه ي يک مترمربعي در امتداد شش چارچوب 150-100 متري در امتداد و کنار هي آب راه ها گذاشته شد. درصد پوشش تاجي و تعداد پايه هاي هر گونه ثبت، و بر مبناي آ نها، شاخ صهاي عددي غناي گون هيي، يکنواختي و تنوع گونه يي محاسبه شد. نتايج نشان داد که ميانگين شاخص هاي عددي غناي گونه يي مارگالف، يکنواختي سيمپسون و تنوع گونه يي شانون-وينر ) 74 / 1، 65 / 0 و 41 / 1( در حوزه هاي آبخيز آزمايشي از حوزه هاي آبخيز شاهد ) 68 / 1، 63 / 0 و 3 6/ 1( بي شتر بود، اما اين تفاوت از ديدگاه آماري معن يدار نبود. بااي نحال، براساس منحني درجه بندي تنوعِ مبتني بر شاخص رني، اند از ههاي کلي تنوع در حوز ههاي آزمايشي از حوز ههاي شاهد بيشتر بود. مقدار معني داري آماري ميانگين شاخص هاي عددي غناي گونه يي مارگالف، يکنواختي سيمپسون و تنوع گونه يي شانون-وينر در حوزه هاي آبخيز جهت شمالي )ب هترتيب 85 / 1، 67 / 0 و 47 / 1( در مقايسه با حوزه هاي آبخيز جهت جنوبي ) 58 / 1، 61 / 0 و 30 / 1( بيش ترين بود. برهمين اساس مي توان نتيجه گرفت که سدهاي کوتاه اصلاحي، تأثير بسزايي بر بهبود شاخ صهاي تنوع گونه يي و تأمين هد فهاي زيستي زيرحوز هها داشته است. با توجه به اين نتايج اجراي طرح هاي سد کوتاه در ساير شرايط محيطي مشابه پيشنهاد مي شود. شايد زيرحوز ههايي که سدهاي کوتاه در آن است، مکا نهاي اولويت دار براي حفاظت تنوع گياهي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معتمدی، ج.، و شیدای کرکج، ا.، و عشایر، م.، و مفیدی چلان، م. (1396). تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 30(116 ), 73-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469072Vancouver : کپی

معتمدی جواد، شیدای کرکج اسماعیل، عشایر مهدی، مفیدی چلان مرتضی. تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1396 [cited 2022January21];30(116 ):73-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469072IEEE : کپی

معتمدی، ج.، شیدای کرکج، ا.، عشایر، م.، مفیدی چلان، م.، 1396. تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 30(116 ), pp.73-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469072. 

 
بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی