برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  25 , شماره  176 ; از صفحه 72 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرين هوازي تناوبي و مصرف مکمل چاي سبز بر شاخصهاي استرس اکسيداتيو دختران جوان غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نداشتن فعاليت بدني همراه با اختلال کارکردهاي فيزيولوژي و کاهش مقاومت بدن در برابر استرس اکسيداتيو است. مکمل چاي سبز سيستم دفاع آنتي اکسيداني پلاسما را در زمان استراحت و در طول تمرين ورزشي افزايش مي دهد. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير هشت هفته تمرين هوازي تناوبي و مصرف مکمل چاي سبز بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو دختران جوان غيرفعال بود. روش کار: مطالعه نيمه تجربي حاضر، در قالب يک طرح پيش و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماري شامل کليه دختران جوان غيرفعال (18-15 سال) شهرستان سنندج بود. 30 نفر از داوطلبين، به صورت تصادفي ساده انتخاب و به سه گروه 10 نفره شامل تمرين-مکمل، تمرين-دارونما و مکمل به تنهايي تقسيم شدند. برنامه تمرين هوازي تناوبي به مدت هشت هفته، هفته اي سه جلسه به صورت فزاينده بود. نمونه خوني اوليه در حالت پايه قبل از شروع مکمل سازي و تمرين و خون گيري دوم 48 ساعت بعد از اتمام فعاليت 8 هفته اي جمع آوري شد. ميزان ظرفيت آنتي اکسيداني تام (TAC-Total Antioxidant Capacity) و مالون دي آلدئيد (MDA-Malondialdehyde) با استفاده از کيت الايزا اندازه گيري شد. از آزمون تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) با آزمون تعقيبي توکي و از آزمون t همبسته با سطح معناداري 05/0 p≤ استفاده شد. يافته ها: تفاوت معناداري در MDA بين سه گروه مشاهده شد. به طوري که MDA گروه تمرين-دارونما تفاوت معناداري را با گروه مکمل نشان داد؛ اما در شاخص TAC تفاوت معناداري بين سه گروه در مرحله پس آزمون مشاهده نشد. بر اساس نتايج آزمون t همبسته، شاخص MDA در هر سه گروه به طور معناداري کاهش يافت اما شاخص TAC فقط در گروه مکمل کاهش معناداري داشت. نتيجه گيري: به نظر مي رسد داشتن فعاليت فيزيکي منظم مشابه يک مکمل ضداکسايشي عمل مي کند که در شرايط استرس، سلامت فرد را به خوبي حفظ مي کند و مکمل چاي سبز سبب تاثير مضاعف مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی