برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش عملکرد توجه در پيش بيني کيفيت خواب و کيفيت زندگي در سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
 
چکیده: 
اهداف امروزه به دليل بالارفتن اميد به زندگي به پديده سالمندي بيش از پيش توجه مي شود. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عملکرد توجه در پيش بيني کيفيت خواب و کيفيت زندگي در سالمندان بيشتر از 60 سال انجام گرفت. مواد و روش ها طرح پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل تمامي سالمندان مرد بيشتر 60 سال ساکن در سراي سالمندان شهر اردبيل در سال 1396 بود که از بين آن ها نمونه اي به حجم 200 نفر به روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شد. براي جمعآوري اطلاعات از پرسش نامه کيفيت خواب پتزبورگ، پرسش نامه خلاصه شده کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت و آزمون استروپ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون و نسخه 21 نرم افزار SPSS تحليل شد. يافته ها يافته ها نشان داد ميانگين و انحراف استاندارد سني آزمودني ها 576/6± 47/66 و متغيرهاي کيفيت زندگي و کيفيت خواب به ترتيب 41/21± 95/73 و 36/6± 55/5 و ميانگين و انحراف استاندارد کارت هاي استروپ، شامل خطا 52/8± 54/6، صحيح 37/7± 48/94، واکنش 33/61± 56/121 و تداخل 08/58± 44/50 است. نتيجه آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون نشان داد بين عملکرد در آزمون استروپ و نحوه توجه با کيفيت خواب و کيفيت زندگي رابطه مستقيم معني داري وجود دارد (01/0>P) و نحوه عملکرد توجه در آزمون استروپ قادر به پيش بيني کيفيت خواب (000/0>P، 351/0=B) و کيفيت زندگي (001/0>، P 803/0=B) است. نتيجه گيري نتيجه پژوهش نشان داد بين کيفيت خواب و کيفيت زندگي با عملکرد توجه در آزمون استروپ رابطه مستقيم وجود دارد. با توجه به اين يافته ها مي توان با برگزاري کلاس هاي آموزشي و انجام گروه درماني هاي مختلف ميزان عملکرد توجه را در سالمندان بهبود بخشيد تا بدين وسيله به طور غيرمستقيم ميزان کيفيت زندگي را افزايش داد و کيفيت خواب را بهبود بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی