برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 146 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي و تبيين سازه هاي تأثيرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد مورد مطالعه: پايگاه بسيج مسجد امام حسين (ع) شهرستان جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده شهید مطهری بسیج، تهران، ایران
 
چکیده: 
مطالعه ي حاضر با هدف واکاوي سازه هاي تأثيرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد در شهرستان جهرم انجام پذيرفته است. اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ کنترل متغيرها از نوع توصيفي همبستگي بوده، که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، دربردارنده ي 475 نفر از نوجوانان در محدوده ي سني 13 الي 17 سال در پايگاه بسيج مسجد امام حسين (ع) شهرستان جهرم مي باشند (475=N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 163 نفر به دست آمد (163=n). ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي بود که روايي آن به وسيله ي جمعي از متخصصان تأييد گرديد. همچنين، براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف از ضرايب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 833/0 برآورد گرديد. نتايج حاصل از آزمون رتبه اي فريدمن حکايت از آن دارد ميانگين رتبه اي عوامل سازماني و مديريتي، برنامه هاي فرهنگي تربيتي، برنامه هاي اجتماعي و خانواده با جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد، در سطح يک درصد تفاوت معني داري وجود دارد و اين سازه ها به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. همچنين بر اساس بخش ديگري از يافته هاي تحقيق بين سازه هاي، برنامه هاي فرهنگي تربيتي (455/0=r)، اجتماعي (356/0=r) و عوامل سازماني و مديريتي (827/0=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. در ضمن، بين متغير نگرش خانواده (111/0=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد همبستگي مثبت و معني داري مشاهده نگرديد. از جمله يافته هاي جالب به دست آمده در اين مطالعه، همبستگي منفي و معني دار بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانوار (367/0-=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسيج مساجد بود. همچنين، نتايج حاصله از رگرسيون چند متغيره ي همزمان نشان داد که سازه هاي سازماني و مديريتي، برنامه هاي فرهنگي تربيتي، برنامه هاي اجتماعي و خانواده به ترتيب به عنوان مهم ترين عوامل تأثيرگذار، در مجموع توانايي تبيين 6/69 درصد از تغييرات جلب مشارکت نوجوانان را به پايگاه بسيج در مسجد امام حسين (ع) شهرستان جهرم بر عهده داشته اند. بيشترين تغييرات از جلب مشارکت نوجوانان با مقدار بتاي به دست آمده ي 840/0 مربوط به سازه ي سازماني و مديريتي در پايگاه بسيج مسجد امام حسين (ع) شهرستان جهرم مشاهده گرديد. در پايان، بر اساس نتايج به دست آمده، پيشنهادهايي ارائه گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانیان کوشککی، م.، و کوشکی جهرمی، س.، و دائمی جهرمی، س.، و شعبانپورحقیقی، ا. (1397). واکاوی و تبیین سازه های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد مورد مطالعه: پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم. رهیافت فرهنگ دینی, 1(3 ), 146-165. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468928Vancouver : کپی

رحمانیان کوشککی مهدی، کوشکی جهرمی سعید، دائمی جهرمی سعید، شعبانپورحقیقی احسان. واکاوی و تبیین سازه های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد مورد مطالعه: پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم. رهیافت فرهنگ دینی. 1397 [cited 2022January18];1(3 ):146-165. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468928IEEE : کپی

رحمانیان کوشککی، م.، کوشکی جهرمی، س.، دائمی جهرمی، س.، شعبانپورحقیقی، ا.، 1397. واکاوی و تبیین سازه های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد مورد مطالعه: پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم. رهیافت فرهنگ دینی, [online] 1(3 ), pp.146-165. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468928. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی