برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  25 , شماره  171 ; از صفحه 97 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و جامعه پذيري سازماني با بهره وري کارکنان مراکز درماني شهرستان لامرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد لامرد، لامرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: از مهم­ ترين اهداف کلي که دولت­ ها و سازمان­ ها دنبال مي­ کنند، مي­ توان به بهره­ وري پايدار، نوآوري و کيفيت زندگي اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و جامعه پذيري سازماني با بهره وري کارکنان مراکز درماني شهرستان لامرد انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شيوه اجرا توصيفي-همبستگي مي­ باشد. جامعه آماري اين پژوهش متشکل از 2131 نفر از کارکنان مراکز درماني شهرستان لامرد در سال 1394 مي­ باشد. حجم نمونه­ مورد بررسي براساس جدول مورگان 325 نفر مي­ باشد که با استفاده از روش نمونه­ گيري تصادفي ساده، از بين بيمارستان ها و مراکز درماني به­ صورت تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفته­ اند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه پرسشنامه هوش هيجاني آوستين و همکاران، پرسشنامه جامعه پذيري سازماني رالف و کتز و پرسشنامه سنجش بهره وري اسميت و همکاران مورد استفاده قرار گرفت و روايي پرسشنامه ها نيز مورد تأييد متخصصان قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چند متغيره استفاده شد. يافته ها: ضرايب همبستگي بدست آمده بين هوش هيجاني و جامعه­ پذيري سازماني با بهره وري کارکنان مراکز درماني شهرستان لامرد در سطح معناداري (002/0) و (0001/0) معنادار گرديده است. همچنين با توجه به ضريب تعيين (24/0) به دست آمده نشان مي دهد متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 24 درصد از تغييرات متغير بهره وري را پيش بيني کنند. همچنين مقدار F برابر (11/13) در سطح (0001/0) معنادار گرديده و چون سطح قابل قبول معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، مي­ توان نتيجه گرفت که متغيرهاي پيش بين (هوش هيجاني و جامعه­ پذيري سازماني) مي­ تواند متغير ملاک (بهره وري) را پيش بيني کنند. نتيجه­ گيري: بين هوش هيجاني و جامعه­ پذيري سازماني با بهره­ وري کارکنان مراکز درماني شهرستان لامرد رابطه معناداري وجود دارد و هوش هيجاني و جامعه­ پذيري سازماني مي تواند بهره­ وري را به طور معناداري پيش بيني نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی