3 SID.ir | مقايسه تاثير درمان آدلري و درمان شناختي-رفتاري بر علايم باليني اختلال اضطراب فراگير

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير درمان آدلري و درمان شناختي-رفتاري بر علايم باليني اختلال اضطراب فراگير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقايسه تاثير درمان آدلري و درمان شناختي-رفتاري بر کاهش شدت علايم در دانشجويان مبتلا به اضطراب منتشر بود. مواد و روش: اين تحقيق به روش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون همراه با پي گيري انجام گرديد. از بين دانشجويان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه هاي نيشابور 45 نفر که ملاک هاي اضطراب منتشر را داشتند، در سال 1395 به شيوه روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به شيوه تصادفي در سه گروه آدلري، شناختي رفتاري و گروه شاهد قرار گرفتند(15 نفر در گروه). براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه اضطراب حال/صفت اسپيل برگر استفاده شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون تحليل واريانس مختلط، تحليل کوواريانس دو راهه و تحليل کوواريانس يک راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايشي آدلري و شناختي رفتاري در زمينه تاثير بر کاهش شدت علايم در دانشجويان مبتلا به اضطراب منتشر که اين دو درمان را تجربه کرده بودند، وجود نداشت (05/0P>). از طرف ديگر، مداخله آدلري تاثير معني داري را بر کاهش شدت علايم دانشجويان مبتلا به اضطراب منتشر نشان داد(05/0>P) اما اين نتيجه براي درمان شناختي رفتاري بدست نيامد(05/0P>). نتيجه گيري: مي توان گفت که درمان آدلري در کاهش شدت علايم دانشجويان مبتلا به اضطراب منتشر نسبت به رويکرد شناختي رفتاري اثربخشي بهتري دارد و ثبات و پايداري درمان آدلري بيشتر مي باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی