برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ريسک ابتلا به عوارض اسکلتي-عضلاني در بين پرسنل مراقبت در خانه هاي سالمندان شهر سبزوار در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنيا، مراقبت از آنها را به شغلي خاص تبديل کرده است. مراقبين اين افراد بيش از ساير مشاغل درگير مشکلاتي مانند اختلالات اسکلتي-عضلاني هستند. اين مطالعه با هدف تعيين ريسک ابتلا به فراواني عوارض اسکلتي-عضلاني و عوامل مرتبط با آن در بين مراقبين خانه هاي سالمندان شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفته است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي که بصورت مقطعي انجام شد، وضعيت کاري 40 مادر يار خانه سالمندان مادر و 15 پدر يار خانه سالمندان پدر شهر سبزوار، که وظيفه جابه جايي ومراقبت از سالمندان را بر عهده داشتند از طريق سرشماري و با استفاده از ابزار ارزيابي پوسچر REBA و پرسشنامه نورديک در سال 1395مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS نسخه 19 و آزمون هاي توصيفي، تي تست درسطح معني داري 05/. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سابقه کاري در افراد مورد مطالعه 2/1 ± 5 سال و شيوع کل اختلالات اسکلتي-عضلاني 64 درصد برآورد گرديد و ميزان ناراحتي و درد در نواحي مختلف بدن به ترتيب در مادر يارها مربوط به زانو با 80 درصد و سپس کمر 70 درصد و مچ 5/52 درصد و گردن 5/42 درصد و در پدريارها زانو 7/41 درصد، کمر 3/33 درصد و مچ دست 3/8 درصد ارزيابي شد. همچنين بين جنسيت و سن با درد ناحيه گردن، سن با کمر درد، نوع کار و انجام فعاليت در زمان استراحت با نمره ربا ارتباط معني دار بوده است ( 05/. P≤ ). نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه نشان دهنده وضعيت کاري نامناسب پرسنل مراقبت خانه هاي سالمندان شهر سبزوار مي باشد. لذا از طريق ارتقاء سطح آگاهي پدرياران و مادرياران نسبت به روش هاي صحيح انجام کار مي توان وضعيت کاري آنها را اصلاح نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی