4 SID.ir | بررسي تاثير آموزش خودمراقبتي چندرسانه اي بر کيفيت زندگي بيماران سوختگي: با کمک مدل منحني رشد پنهان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش خودمراقبتي چندرسانه اي بر کيفيت زندگي بيماران سوختگي: با کمک مدل منحني رشد پنهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سوختگي از مهمترين علل مرگ و مير و ناتواني در جهان است که تمام جنبه هاي کيفيت زندگي افراد آسيب ديده را تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه آموزشي خودمراقبتي به روش چندرسانه اي بر کيفيت زندگي بيماران دچار سوختگي با استفاده از مدل منحني رشد پنهان انجام شد. روش کار: اين پژوهش يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي است که بر روي100 نفر از بيماران سوختگي بستري در بيمارستان شهيد مطهري تهران در سال 1394 انجام شد. بيماران به صورت تصادفي و قرعه کشي اعداد زوج و فرد به دو گروه 50 نفره مداخله و کنترل تقسيم شدند. گروه مداخله، طي 6 ماه از آموزش هاي خودمراقبتي که در يک لوح فشرده ثبت شده بود، بهرمند شدند. داده ها با استفاده از "پرسش نامه اختصاصي سنجش کيفيت زندگي بيماران سوختگي" (BSHS-B) قبل از مداخله، 3 ماه و 6 ماه بعد از مداخله جمع آوري شدند و سپس با استفاده از مدل منحني رشد پنهان روند تغييرات ميانگين نمره کيفيت زندگي گروه هاي مداخله و کنترل ارزيابي و مقايسه شد. يافته ها: نتيجه مدل منحني رشد پنهان نشان داد که روند افزايش ميانگين نمره کيفيت زندگي(در همه حيطه ها) گروه مداخله به صورت معني دار بيشتر از روند ميانگين نمره گروه کنترل است(05/0P-value<). همچنين درصد سوختگي اثر منفي و معني داري بر کيفيت زندگي بيماران داشت(05/0P-value<). نتيجه گيري: آموزش خودمراقبتي به روش چندرسانه اي، کيفيت زندگي بيماران سوختگي را بهبود مي بخشد. بنابراين به گروه هاي درماني توصيه مي شود که جهت بهبود کيفيت زندگي بيماران سوختگي از برنامه آموزشي خودمراقبتي به روش چندرسانه اي استفاده کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی