برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1396 , دوره  24 , شماره  160 ; از صفحه 7 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سه ماه تمرين هوازي بر مسير پيام رساني Wnt عضله اسکلتي موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آتروفي عضله اسکلتي نقش مهمي در بيماري هاي مرتبط با تخريب عملکردبافتي مانند سارکوپنيا بازي مي کند. در اين راستا، نشان داده شده است که مسير Wnt نقش مهمي در تکامل عضله اسکلتي دارد. برخي شواهد حاکي است که تمرينات ورزشي ممکن است تعدادي از مسيرهاي مربوط به هايپرتروفي عضله ي اسکلتي را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر سه ماه تمرين هوازي بر مسير پيام رساني Wnt عضله اسکلتي موش هاي صحرايي نر انجام گرديد. روش کار: اين مطالعه در قالب طرح تجربي دوگروهي انجام شد. 16سر موش صحرايي نر سه ماهه به شکل تصادفي در دو گروه تمرين (8سر) و کنترل (8سر) جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه تمرين سه ماه در برنامه تمرين هوازي (VO2max 80-75%) شرکت کردند. 48ساعت پس از آخرين جلسه تمرين، عضله نعلي آزمودني ها استخراج و بيان ژن هاي بتا-کاتنين و گليکوژن سنتازکيناز3-بتا با استفاده از روش RT-PCR بررسي شد. داده هاي حاصله توسط آزمون tمستقل، در سطح معني داري 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: بيان ژن بتا-کاتنين عضله نعلي در گروه تمرين (17/0± 11/1) به طور غير معني داري کمتر از گروه کنترل (99/0± 60/1) بود (30%، 154/0 p=). با اين حال، بيان ژن گليکوژن سنتاز کيناز3-بتا عضله نعلي گروه تمرين (51/3± . 36/10) به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل (2/1± 99/1) بود (420%، 001/0 =p). نتيجه گيري: به نظر مي رسد، سه ماه تمرين هوازي در افزايش بيان ژن کليدي گليکوژن سنتازکيناز3-بتا عضله اسکلتي تاثير قابل توجهي دارد و اين موضوع ممکن است با افزايش خطر آتروفي عضلاني همراه باشد. با اين حال، اظهار نظر قطعي در مورد نحوه تاثيرپذيري شاخص هاي مربوط به مسير Wnt در عضله اسکلتي از تمرينات ورزشي مختلف، منوط به انجام تحقيقات و مطالعات بيشتر در اين زمينه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی