برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  24 , شماره  159 ; از صفحه 66 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کفايت روانسنجي پرسشنامه DELES در ارزيابي محيط يادگيري آموزش مجازي در آموزش عالي در دانشجويان کارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ارزيابي محيط هاي آموزشي، کليد رسيدن به برنامه درسي دانشجو محور با کيفيت بالا است؛ به منظور هدايت چنين ارزشيابي استفاده از يک ابزار جامع، معتبر و پايا ضروري است. براي اندازه گيري محيط و فضاي حاکم بر آموزش از الگوهاي متفاوتي استفاده مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسش نامه Distance education learning environments survey (DELES) در ارزيابي محيط يادگيري آموزش مجازي در آموزش عالي در دانشجويان کارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران طراحي شده است. روش کار: اين پژوهش ازنوع توصيفي تحليلي است که با استفاده ازپرسش نامه DELES به روش سرشماري بر روي 150نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفت. در اين مطالعه بعد از ترجمه و بار ترجمه پرسش نامه به بررسي روايي محتوايي و صوري پرسش نامه با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصين آشنا با آموزش باليني، روايي سازه از طريق تحليل عاملي تائيدي، پايايي ثبات از طريق آزمون-بازآزمون و پايايي همساني دروني پرداخته شد. داده هاي حاصل از پرسش نامه ها وارد نرم افزار آماري SPSS 16 شده و با انجام آزمون هاي آماري تعيين ضرايب همبستگي، آزمون تي مستقل و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته ها: ازميان 150 نفردانشجو، تعداد 104 نفر پرسش نامه را بطور کامل تکميل کردند (ميزان پاسخ دهي 70% درصد بود). ضريب آلفاي کرونباخ براي کل ابزار 937/0 و براي حيطه ها بين 78/0 تا 93/0 بود. نتايج آزمون بازآزمون نشان دهنده ثبات پرسش نامه بود. ميانگين امتياز نهايي پرسش نامه 83/17± 10/77 (64%) از 120 محاسبه شد. روايي صوري پرسش نامه مورد تائيد قرار گرفت. ميانگين روايي محتوايي از بعد نسبت (CVR) 30/0 و روايي محتوايي از بعد شاخص (CVI) 42/0 محاسبه شد. همچنين براي تعيين روايي عاملي از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد، که در تحليل عاملي تائيدي مقدار KMO، 856/0 بدست آمد و تست بارتلت معني دار شد (0001/0≤ P). تحليل عاملي تاييدي با چرخش واريماکس 7 عامل را با مقدار 73. 73% واريانس را توصيف مي کردند. زير شاخه ها همگني خوبي را نشان دادند و تحليل عاملي اکتشافي برازش قابل قبولي را براي مدل 7 عاملي نشان داد. نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، نسخه فارسي نهايي پرسش نامه DELES ابزاري پايا و معتبر شده است که مي تواند براي مقاصد تحقيقاتي، آموزشي و عملي براي ارزيابي محيط يادگيري آموزشي مجازي استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوهپایه زاده، ج.، و افشارپور، س.، و نقی زاده، ز. (1396). بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه DELES در ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(159 ), 66-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468843Vancouver : کپی

کوهپایه زاده جلیل، افشارپور سودابه، نقی زاده زهرا. بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه DELES در ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022January18];24(159 ):66-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468843IEEE : کپی

کوهپایه زاده، ج.، افشارپور، س.، نقی زاده، ز.، 1396. بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه DELES در ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(159 ), pp.66-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468843. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 438 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی