برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 440 تا صفحه 451 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر سبک زندگي سالم، بر شادکامي و رضايت از زندگي در سالمندان: کارآزمايي کنترل شده تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
اهداف: جمعيت جهان و نيز ايران به سرعت در حال سالخورده شدن است و نياز به برنامه هايي که جمعيت سالخورده را شاداب و سالم نگه دارد بيشتر احساس مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش مبتني بر سبک زندگي سالم، بر شادکامي و رضايت از زندگي سالمندان طراحي و اجرا شده است. مواد و روش ها: در اين کارآزمايي کنترل شده تصادفي، 96 نفر از سالمندان 60 تا70 ساله مراجعه کننده به يکي از مراکز جامع سلامت در شهر اصفهان با رضايت خويش، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. در پيش آزمون، پرسش نامه هاي رضايت از زندگي و شادکامي سالمندان با روش مصاحبه در دو گروه تکميل شد. سپس افراد گروه مداخله به طور فعال در چهار جلسه دو ساعته آموزشي مبتني بر شيوه زندگي سالم شرکت کردند. بعد از دو ماه، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، ضريب همبستگي پيرسون، کاي اسکوير، من ويتني و ويلکاکسون تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد در گروه مداخله، ميانگين نمره شادکامي بعد از مداخله، افزايش معني داري داشت و از 14/61 تا 36/8 قبل از مداخله، به 11/38 تا 43/11 تغيير يافت (001/0>P). ميانگين نمره رضايت از زندگي نيز از 5/42 تا 12/96 به 4/32 تا 16/02 افزايش پيدا کرد (0/001>P). همچنين ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد بين شادکامي و رضايت از زندگي همبستگي زياد و معني داري وجود دارد (r =0/719، 0/001>P) نتيجه گيري: با وجود آنکه شادکامي و رضايت از زندگي در سالمندان به عوامل گوناگوني بستگي دارد، اما با مشارکت فعال آن ها در برنامه هاي آموزش و بهبود سبک زندگي، مي توان شادکامي و رضايت از زندگي را در آن ها افزايش داد. 0/001
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی