برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 84 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تمايزگذاري افراد چاق مبتلا و غيرمبتلا به اختلال پرخوري بر اساس تکانشگري و اجتناب تجربه اي: يک مطالعه همبستگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
اهداف: اين پژوهش با هدف تمايزگذاري افراد چاق مبتلا و غيرمبتلا به اختلال پرخوري بر اساس تکانشگري و اجتناب تجربه اي انجام گرفت. مواد و روش ها: اين پژوهش از نظر هدف بنيادي و از نظر جمع آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگي بود. در اين مطالعه 68 نفر از زناني که اضافه وزن داشتند از خانه هاي سلامت و باشگاهاي ورزشي به روش نمونه گيري دردسترس و با استفاده از فرمول فيدل و تاباخنيک (N≥ 50+8M) انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس هاي پرخوري گورمالي، تکانشگري بارت و پذيرش و عمل و براي تجزيه تحليل داده ها از روش آماري تحليل مميزي استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد از بين پنج مؤلفه بررسي شده در دو گروه بدون اختلال پرخوري و با اختلال پرخوري مؤلفه تکانشگر بي برنامگي در سطح 01/0 و اجتناب هيجاني و کنترل در سطح 05/0 معنادار هستند. با توجه به مقدار لامبداي ويلکز کوچک و مقدار زياد مجذور کاي و سطح معني داري مي توان نتيجه گرفت تابع مميزي به دست آمده قدرت تشخيص خوبي براي تبيين متغيرهاي وابسته (در دو گروه) دارد. در دو گروه افراد چاق مبتلا و غيرمبتلا به اختلال پرخوري مؤلفه تکانشگري بي برنامگي، اجتناب هيجاني و کنترل معنادار هستند. اين بدان معناست که بين افراد چاق که اختلال پرخوري دارند با آن هايي که فاقد اختلال پرخوري اند تفاوت معناداري در اين مؤلفه ها مشاهده شده است. نتيجه گيري: بر اساس متغير هاي تکانشگري و اجتناب تجربه اي مي توان دو گروه افراد چاق مبتلا و غيرمبتلا به اختلال پرخوري را از هم تفکيک کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی