برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 594 تا صفحه 607 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اثر ريسک هاي معيشتي بر ناامني غذايي در خانوارهاي روستايي شهرستان ديواندره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خوزستان، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
چکیده: 
هدف کلي اين پژوهش، بررسي اثر ريسک هاي معيشتي بر ناامني غذايي خانوارهاي روستايي بود. اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمي، با توجه به هدف کاربردي، از لحاظ گردآوري داده ها جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق شامل سرپرست خانوارهاي روستايي کشاورزان کوچک مقياس در روستاهاي شهرستان ديواندره بود (N= 10099). با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 375 نفر از آن ها با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب براي مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن توسط پانل متخصصان و پايايي آن توسط ضريب آلفاي کرونباخ تأييد شد (α >0. 7). تجزيه وتحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتايج نشان داد که خانوارهاي روستايي موردمطالعه از ميزان ناامني غذايي زياد و ميزان مواجهه بالايي با ريسک هاي معيشتي برخوردارند. نتايج آزمون کاي اسکوير با مقدار (092/1) نشان داد که تفاوت معني داري بين توزيع ريسک و ناامني غذايي بين خانوارها وجود دارد. همچنين، نتايج تحليل همبستگي نشان داد که بين متغيرهاي ريسک معيشتي توليدات زراعي (639/0)، تجارت کشاورزي (739/0)، قيمت (524/0)، اشتغال (474/0)، سلامت (541/0)، سياسي و سياست گذاري (425/0)، جمعيت شناختي (387/0) با ناامني غذايي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. علاوه بر اين نتايج رگرسيون لجستيک ترتيبي نشان داد که از بين ريسک هاي معيشتي، ريسک توليدات زراعي با مقدار (074/0) بيشترين تأثير را بر ناامني غذايي خانوارها دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی