3 SID.ir | ارتباط امنيت غذايي با نوع کربوهيدرات مصرفي در بيماران عروق کرونر قلب: يک مطالعه مورد-شاهدي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط امنيت غذايي با نوع کربوهيدرات مصرفي در بيماران عروق کرونر قلب: يک مطالعه مورد-شاهدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي-عروقي اصلي ترين علت مرگ و مير در بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران مي باشند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط امنيت غذايي با نوع کربوهيدرات مصرفي در بيماران عروق کرونر قلب در شهرستان آمل، طراحي و اجرا شد. روش کار: در اين مطالعه مورد-شاهدي، 180 بيمار مبتلا به عروق کرونر و 370 نفر به عنوان گروه شاهد از بين مراجعه کنندگان به بيمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص هاي تن سنجي وBMI، اندازه گيري و محاسبه گرديد. داده هاي الگوي مصرف کربوهيدرات ها با استفاده از پرسشنامه FFQ جمع آوري و شاخص امنيت غذايي از طريق تکميل پرسشنامه استاندارد تعيين گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، آزمون مجذور کاي و رگرسيون لجستيک با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد که بيش از 80 درصد از افراد در گروه مورد و شاهد داراي امنيت غذايي بودند. بيش از 17درصد موردها و 15درصد از اعضاي گروه شاهد داراي ناامني غذايي بودند. در کل شرکت کنندگان، گروه هاي غذايي امن و ناامن غذايي، افراد در چارک هاي دوم و سوم مقادير کربوهيدرات هاي پيچيده در مقايسه با چارک اول شانس ابتلاي کمتري به بيماري عروق کرونر داشتند، هر چند اين اختلاف معنادار نبود. مقادير بالاتر کربوهيدرات هاي ساده در هر سه گروه کل شرکت کنندگان، گروه امن و گروه ناامن غذايي شانس ابتلا به بيماري عروق کرونر را افزايش مي هد و اين اختلاف در بين چارک ها معنادار بود. نتايج نشان داد که شانس ابتلا به بيماري عروق کرونر در گروه ناامن غذايي بالاتر از گروه امن غذايي بود، بطوري که نسبت شانس در چارک چهارم براي کربوهيدرات هاي ساده در ميان کل شرکت کنندگان (36/8OR= و 001/0< p)، گروه غذايي امن (33/8OR= و 001/0< p) و گروه غذايي ناامن (79/11= OR و 008/0= p) بدست آمد. نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد مقادير بالاتر کربوهيدرات هاي پيچيده با شانس ابتلا به بيماري عروق کرونر ارتباط معکوس و مصرف مقادير بالاتر کربوهيدرات هاي ساده شانس ابتلا به آن را افزايش مي دهد که اين شانس در گروه ناامن غذايي بالاتر مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی