مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر سرعين با استانداردهاي ملي و جهاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، ايران، کد پستي: 1945833814
 
چکیده: 
هدف اصلي تحقيق مقايسه پارامترهاي فيزيکوشيميايي آب شرب شهر سرعين با استانداردهاي آب شرب است. مطالعات انجام شده از نوع توصيفي-مقطعي بوده و از دي ماه 1392 شروع و لغايت آذر 1393 ادامه داشت. نمونه برداري از آب در طول يکسال به صورت يکبار در هر فصل انجام شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19 بوسيله روش One Sample T test و با مقايسه با استانداردهاي ايران مقايسه و تجزيه و تحليل شده است. توزيع داده ها نرمال بوده و بوسيله روش One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test و آزمون آماري Correlations انجام شده است. پايايي داده ها بوسيله آزمون Cronbach's Alpha سنجيده شده که مقدار آن 0. 997 بوده و نشان دهنده پايايي خوب داده ها مي باشد. همبستگي بين داده هاي فصول مختلف زمستان، بهار و تابستان با يکديگر و با استاندارد ايران در سطح 0. 01 از نظر آماري معني دار 0. 005 >pبوده است. با مقايسه ميانگين پارامترها با استاندارد نمونه هاي سه فصل با اطمينان 95% مي توان بيان داشت که ميانگين قليائيت ( 20. 8 ± 203 ) از نظر آماري بطور معني داري 0. 0005 >p و 16. 9 = (2)t بيشتر از استاندارد صفر mg/l بود. ميانگين فسفات ( 0. 005 ± 0. 11 ) از نظر آماري بطور معني داري 0. 0005 >p و 34 = (2)t بيشتر از استاندارد صفر mg/l بود. بقيه پارامترهاي مورد بررسي شامل هدايت الکتريکي، کل جامدات محلول، نيتريت و نيترات، کلرور، فلوئور، سولفات، سختي کل و کدورت در آب شرب تماماً طبق استاندارد ايران در حد حداکثر مطلوب و مجاز قرار داشتند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 65
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی