4 SID.ir | رابطه توانمندسازي روانشناختي کارکنان و اشتياق شغلي در پيش بيني کارآفريني از ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه توانمندسازي روانشناختي کارکنان و اشتياق شغلي در پيش بيني کارآفريني از ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربيتي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي، براي بررسي نقش توانمندسازي کارکنان و اشتياق شغلي در پيش‫ بيني کارآفريني از ديدگاه کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد. روش کار: نمونه مورد پژوهش 210 نفر از کارکنان (بخش اداري) شاغل دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 94-93 بود. روش نمونه­ گيري در اين پژوهش نمونه­ گيري طبقه­ اي نسبي و بر اساس جدول کرجسي-مورگان، حجم نمونه132 نفر تعيين گرديد. داده­ ها با استفاده از سه پرسشنامه توانمندسازي اسپرتيز (1995)، اشتياق شغلي شوفلي و سالوانوا (2004) و کارآفريني اميني و همکاران (1391) جمع آوري شدند. روايي پرسشنامه­ ها به تأييد اساتيد و صاحبنظران رسيده و پايايي پرسشنامه­ ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 92/0، 79/0 و 85/0 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده­ ها از روش­ هاي آمار­ توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار­ استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافته ها: يافته­ هاي تحقيق نشان دادند که بين توانمندسازي کارکنان و اشتياق شغلي و ابعاد آن ها با کارآفريني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نيز نشان داد پيش­ بيني توانمندسازي کارکنان و اشتياق شغلي به گونه معناداري (001>p) توان تبيين واريانس کارآفريني در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي را به ميزان 50/0 دارا است. نتيجه گيري: سازمان­ هاي توانمند، کارکنان با احساس هيجان، مالکيت و افتخار بهترين ابداعات و ابتکارات را از خود نشان مي­ دهند. از اين رو موفقيت در سازمان، رابطه مستقيمي با کارداني و تلاش نيروي انساني و اشتياق شغلي در سازمان دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی