5 SID.ir | بررسي رابطه شيوع چاقي و اضافه وزن با شيوه زندگي و سطح آمادگي جسماني در دانشجويان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه شيوع چاقي و اضافه وزن با شيوه زندگي و سطح آمادگي جسماني در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه جهرم، جهرم، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با افزايش شهرنشيني و پيشرفت تکنولوژي، شيوه زندگي غيرفعال افزايش يافته است، که خود عاملي براي شيوع اضافه وزن و چاقي مي‫ باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه شيوع چاقي و اضافه وزن با شيوه زندگي و سطح آمادگي جسماني در دانشجويان انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه توصيفي و کاربردي، از بين دانشجويان دانشگاه جهرم، 360 دانشجو (107 مرد با ميانگين سني 93/1± 57/21 سال و 253 زن با ميانگين سني 63/1± 91/20 سال) از طريق نمونه گيري خوشه اي تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. قد و وزن و نمايه توده بدن محاسبه گرديد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه شاخص زندگي برسلو و شاخص ميزان آمادگي جسماني استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد (05/0p≤ ). يافته ها: نتايج نشان داد که شيوع کلي اضافه وزن در دانشجويان دانشگاه جهرم 34/16 درصد و شيوع کلي چاقي 04/3 درصد بود. رابطه بين نمايه توده بدن با سبک زندگي (02/0=p، 47/0-=r) و با سطح آمادگي جسماني (02/0=p، 51/0-=r) در دانشجويان مرد رشته علوم ورزشي و همچنين رابطه بين سبک زندگي و نمايه توده بدن (01/0=p، 52/0-=r) دانشجويان پسر دانشکده علوم معنادار بود. در صورتي که رابطه بين نمايه توده بدن با سبک زندگي در دانشکده هاي ديگر در هر دو جنسيت معنا دار نبود. نتيجه گيري: بطور کلي نتايج نشان دادند که سبک زندگي فعال و سطح آمادگي جسماني بالاتر رابطه معکوسي با نمايه توده بدني و در نهايت با چاقي و اضافه وزن دارند و شيوع چاقي و اضافه وزن در افراد فعال نسبت به غير فعال کمتر است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی