برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 139 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطة سبک هاي حل مسئله و تمايل به کارآفريني دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زابل
 
چکیده: 
تمايل به کارآفريني يکي از پيش شرط هاي اصلي توسعة کارآفريني محسوب مي شود و متأثر از عوامل گوناگون روان شناختي است. براين اساس، هدف مطالعة حاضر بررسي رابطة سبک هاي حل مسئله به عنوان يکي از متغيرهاي مهم روان شناختي با تمايل به کارآفريني است. اين تحقيق برحسب هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي است. جامعة آماري تحقيق، دانشجويان دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل در سال تحصيلي 1392-1393 هستند (3000N= ). حجم نمونة آماري با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر انتخاب شد و نمونة موردنظر با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب تعيين شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. روايي ابزار اندازه گيري بر پاية نظر تعدادي از اعضاي هيئت علمي ترويج و آموزش کشاورزي و صاحب نظران مربوط تأييد شد. پايايي پرسشنامه هاي سبک هاي حل مسئله و تمايل به کارآفريني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 74/0 و 83/0 به دست آمد. نتايج تحقيق بيانگر آن بود که بيشتر پاسخگويان مورد مطالعه از نظر ميزان تمايل به کارآفريني در سطح تقريباً مطلوبي قرار دارند. همچنين، يافته هاي تحقيق نشان دادند سبک هاي حل مسئله و تمايل به کارآفريني دانشجويان رابطة معني داري با هم دارند. تحليل رگرسيون چندمتغيره نيز نشان داد سبک هاي حل مسئلة خلاقيت، اعتماد، گرايش و درماندگي مي توانند 33 درصد از تغييرات تمايل به کارآفريني دانشجويان را تبيين کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی