4 SID.ir | مقايسه فعاليت الکتريکي عضلات ساق پا در افراد با پاي صاف و پاي طبيعي حين راه رفتن روي نوارگردان با سرعت هاي مختلف

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه فعاليت الکتريکي عضلات ساق پا در افراد با پاي صاف و پاي طبيعي حين راه رفتن روي نوارگردان با سرعت هاي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بررسي فعاليت عضلات در افراد با کف پاي صاف نقش مهمي در شناخت علت آسيب­ پذيري اين افراد دارد. ميزان و الگو فعاليت عضلات به سرعت راه­ رفتن بستگي داشته و تاکنون تفاوت فعاليت عضلات اندام تحتاني افراد با کف پاي صاف و طبيعي در سرعت هاي مختلف راه­ رفتن ناشناخته مانده است. هدف پژوهش حاضر مقايسه فعاليت عضلات ساق پا بين دو گروه پاي صاف و طبيعي حين راه­ رفتن روي نوارگردان در سرعتهاي مختلف بود. روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-تحليلي است. 24 نفر مرد (12 نفر کف پاي طبيعي و 12 نفر کف پاي صاف) به روش در دسترس انتخاب و در اين پژوهش کاربردي شرکت کردند. فعاليت عضلات دوقلو و درشت­ نئي قدامي طي راه­ رفتن با پاي برهنه بر روي نوارگردان با سرعت هاي 7/1 و 5/3 متر بر ثانيه با استفاده از دستگاه بيوويژن جمع­ آوري شد. از آزمون آماري t مستقل در سطح (05/0>p) براي بررسي اختلاف معني­ داري ميانگين هر گروه استفاده گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که در هر دو سرعت راه­ ­ رفتن در فعاليت عضلات درشت­ نئي قدامي (004/0=p، 01/0=p )و دوقلو (001/0=p، 005/0=p ) بين دو گروه اختلاف معناداري وجود دارد. در هر دو سرعت مورد­ نظر فعاليت عضله درشت­ نئي قدامي در گروه کف پاي صاف و فعاليت عضله دوقلو در افراد کف پاي طبيعي به ميزان قابل توجهي بيشتر بود. نتيجه­ گيري: سرعت راه­ رفتن فعاليت عضلات ساق پا را در افراد با کف پاي صاف تحت تاثر قرار داده و احتمال مي­ رود يکي از عوامل موثر در آسيب­ پذيري بيشتر اين افراد باشد. نتايج اين تحقيق مي­ تواند در طراحي برنامه­ هاي تمريني و توانبخشي مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی