برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1396 , دوره  24 , شماره  162 ; از صفحه 54 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بيان ژن آنزيم 15-ليپواکسيژناز-1 و متابوليت آن (S-HETE-15) در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيسو ارتباط آن با پروفايل ليپيدي سرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري مالتيپل اسکلروزيس از شايع ترين بيماري هاي التهابي خودايمن در سنين جواني است که بسياري از جوانب اين بيماري هنوز ناشناخته است. هدف مطالعه حاضر بررسي بيان و فعاليت آنزيم 15-ليپواکسيژناز ( توليد کننده محصولات پراکسيدي ليپيدي و تنظيم کننده التهاب و واکنش هاي ايمني) در سلول هاي تک هسته اي خون محيطي بيماران مبتلا به ماليپل اسکلروزيس و افراد سالم و بررسي ارتباط آن با پروفايل ليپيدي افراد است. روش کار: در اين مطالعه موردي – شاهدي، 30 بيمار مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به بيمارستان فيروزگر تهران و 23 نفر سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. از سلول هاي تک هسته اي خون محيطي افراد جهت استخراج mRNA و ساخت cDNA استفاده شد و جهت تعيين ميزان بيان ژن از روش Real Time PCRبر پايه سايبرگرين استفاده شد. آناليز نتايج با استفاده از متد Δ Δ CT بررسي گرديد. هم چنين ميزان متابوليت آنزيمي 15-ليپواکسيژناز (15-S-HETE) در سرم افراد توسط تکنيک هاي کروماتوگرافي مايع با فشار بالا (HPLC) مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت آناليز آماري به وسيله نسخه 5 نرم افزار Graph Pad Prism و تست آماري T-Testاستفاده گرديد. يافته ها: بررسي ميزان بيان ژن 15 ليپواکسيژناز-1 در سلول هاي تک هسته اي جدا شده از خون محيطي افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس و افراد سالم نشان داد که ميزان بيان اين ژن در نمونه هاي بيمار افزايش معني داري را در مقايسه با افراد سالم نشان مي دهد. همچنين ميزان فعاليت آنزيم 15 ليپواکسيژناز-1 که از طريق اندازه گيري ميزان متابوليت آن در سرم بيماران و افراد سالم بررسي گرديده است نشان داد که فعاليت آنريم در سرم بيماران بيشتر از افراد سالم است (p<0. 05). همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که در افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس که سطح کلسترول، تري گليسيريد و LDL بالاتر از محدوده نرمال دارند، ميزان بيان آنزيم 15 ليپواکسيژناز-1 و متابوليت آن (15-S-HETE) افزايش معني داري را نسبت به افراد بيمار با پروفيل ليپيدي نرمال نشان مي دهد. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که مسير آنزيمي 15 ليپواکسيژناز-1 ممکن است در بيماري زايي مالتيپل اسکروزيس موثر باشد و با توجه به اختلاف معني دار سطح آنزيم فوق در نمونه هاي بيماران و افراد سالم مي تواند به عنوان مسير احتمالي موثر در کنترل بيماري مورد توجه و بررسي بيشتر قرار گيرد. از آنجا که افزايش سطح پروفيل ليپيدي از علل خطر و تاثير گذار در بيماريزايي مالتيپل اسکروزيس است در اين مطالعه نيز ارتباط مستقيمي بين سطح وفعاليت بيشتر آنزيم در بيماران با سطح کلسترول، تري گليسيريد و LDL بالاتر مشاهده گرديد که به نقش مهم مسير هاي مرتبط با متابوليسم چربي در مالتيپل اسکروزيس تاکيد دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی