برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 454 تا صفحه 463 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين هوش عاطفي و هوش معنوي با مديريت استعداد پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هوش يک دسته از توانايي ها و مهارت هاي غيرشناختي است که توانايي فرد را در مقابله با فشارهاي محيطي به ويژه تنش ناشي از کار افزايش مي دهد. هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش عاطفي و هوش معنوي با مديريت استعداد پرستاران اردبيل بود. روش کار: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل 320 نفر از پرستاران بيمارستان امام خميني اردبيل در سال 1393 بود. از بين جامعه آماري 175 نفر از پرستاران بيمارستان به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش معنوي 24-SISRI، پرسشنامه هوش هيجاني شيرينگ و پرسشنامه مديريت استعداد بود. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه به روش همزمان و تحليل مسير با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و LISREL8. 80 تحليل شد. يافته ها: بين مولفه هاي هوش عاطفي و هوش معنوي با مديريت استعداد پرستاران رابطه مثبت وجود داشت. تحليل رگرسيون نيز نشان داد که آگاهي، مديريت خود، مهارتهاي اجتماعي، خودانگيزي، آگاهي متعالي و توسعه حالت هوشياري مديريت استعداد پرستاران را پيش بيني مي کنند. همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد که آگاهي، آگاهي متعالي، خودانگيزي، مهارت هاي اجتماعي و توسعه حالت هوشياري از طريق مديريت خود بر مديريت استعداد پرستاران اثر غيرمستقيم مي گذارد ولي مديريت خود بر مديريت استعداد اثر مستقيم مي گذارد. نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين پژوهش بر کاربرد هوش عاطفي و هوش معنوي در مديريت استعداد پرستاران تاکيد دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی