برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 100 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توانمندي بيمارستان‫ هاي تبريز در توسعه گردشگري سلامت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گردشگري سلامت، هرگونه مسافرت براي ارتقاي سلامت را در برمي‫ گيرد و به عنوان يکي از ابعاد گردشگري، به توسعه پايدار و پويايي اقتصاد کشور کمک کرده و به عنوان يک استراتژي ملي در راستاي افزايش درآمد کشور و نيز بازوي امنيت ملي محسوب مي‫ شود. هدف مطالعه حاضر ارزيابي توانمندي بيمارستان‫ هاي تبريز در زمينه جذب بيمار از کشورهاي ديگر و شناسايي نقاط ضعف و قوت اين بيمارستان‫ ها در اين زمينه به منظور ارائه راهکار براي رونق گردشگري سلامت شهر تبريز است. روش کار: از بين بيمارستان هاي شهر تبريز، 4 بيمارستان (دو بيمارستان عمومي و دو بيمارستان خصوصي) که طبق آمار کميته گردشگري سلامت تبريز بيش از ديگر بيمارستان‫ ها در زمينه جذب بيمار از کشورهاي ديگر فعال بودند به عنوان محيط پژوهش انتخاب گرديدند و نمونه اي 120 نفري با استفاده از فرمول کوکران از بين پزشکان، سوپروايزرها و سرپرستاران اين 4 بيمارستان انتخاب شدند. تعداد کل جامعه آماري اين مطالعه 889 نفر است که پرسشنامه ها تا زمان دستيابي به 120 پرسشنامه معتبر در ميانشان توزيع گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين مطالعه، پرسشنامه اي پژوهشگرساخته است که گويه هاي آن در نتيجه بررسي مقالات مختلف در زمينه گردشگري سلامت استخراج شده اند. به منظور تحليل نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS-19 استفاده گرديد. روش پژوهش در اين مقاله توصيفي-تحليلي و رويکرد حاکم بر آن کاربردي است. يافته ها: در بررسي‫ هاي صورت گرفته در 4 بيمارستان منتخب، درصد بالايي از پاسخ دهندگان (3/43%) با موضوع گردشگري سلامت آشنايي نداشتند که اين امر چالشي جدي براي موضوع گردشگري سلامت محسوب مي‫ شود. همچنين در بررسي آمار ثبت شده در بخش اسناد و مدارک پزشکي دو بيمارستان، در يک بيمارستان 100 درصد و در ديگري 6/95 درصد بيماران خارجي از کشور جمهوري آذربايجان پذيرش شده‫ اند که اين امر بيانگر اهميتي است که اين کشور براي رونق گردشگري سلامت شهر تبريز دارد و مي‫ بايست براي بهره گيري از اين فرصت برنامه ريزي نمود. نتيجه گيري: رقابت در عرصه گردشگري سلامت به معني داشتن تمامي شرايط به صورت ايده آل نيست بلکه توجه به وجوه تمايزي است که با رقباي اين عرصه وجود دارد و با سرمايه گذاري بر روي اين وجوه مي‫ توان سهمي قابل توجه در اين بازار به شهر تبريز اختصاص داد. لذا لازم است سياست گذاران با اتخاذ برنامه هاي صحيح از اين فرصت براي ترويج گردشگري پزشکي در منطقه استفاده نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی