برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ارتباط بين مولفه‫ هاي تصورات فرمانبردارانه زن و اقتدارگرايانه مرد از نقش خود با ميزان خشونت خانگي‬

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خشونت خانوادگي شايع‫ ترين شکل خشونت عليه زنان با بيشترين عوارض اجتماعي، رواني و اقتصادي است. خشونت شوهران مسئله اي است که حيات خانواده و جامعه را تهديد مي‫ کند. لذا هدف تحقيق حاضر، بررسي نگرش زنان متاهل شهر پاوه درباره تعيين ارتباط مولفه هاي تصورات فرمانبردارانه زن و اقتدارگرايانه مرد از نقش خود بر خشونت خانگي در سال 94-1393 بود. روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي بود که از بين زناني که يک سال از ازدواج آنها گذشته بود بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعيت جامعه (6400 نفر) تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونه‫ گيري خوشه اي به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوري داده ها، پرسشنامه خودايفاي محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن مورد محاسبه قرار گرفته بود. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون توسط نرم افزار آماري SPSS-18 مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: يافته هاي اين بررسي نشان داد که شايع‫ ترين خشونت اعمال شده عليه زنان گروه هدف خشونت رواني (5/82%) بود. بين تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود با خشونت رواني (155/0 r=؛ 029/0p=) و خشونت کل (171/0r=، 017/0p=) همبستگي معنادار و مستقيميوجود داشت. اما بين تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود د ر خانواده با خشونت فيزيکي (046/0r=؛ 519/0p=) و جنسي (056/0r=؛ 437/0p=) و اقتصادي (074/0r=؛ 296/0p=) رابطه معناداري ديده نشد. همچنين نتايج نشان داد همبستگي مستقيم و معني داري بين تصور سلطه گرايانه مرد با خشونت رواني (223/0r=؛ 001/0p=) و خشونت اقتصادي (239/0r=؛ 001/0p=) و خشونت کل (251/0r=؛ 000/0p=) وجود دارد. اما بين تصور سلطه گرايانه مرد با خشونت فيزيکي (125/0 r=؛ 79/0 p=) و جنسي (137/0 r=؛ 55/0p=) رابطه معناداري مشاهده نشد. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ميزان خشونت رواني بالا بوده و جاي نگراني دارد و هر چه تصورات فرمانبردارنه زن و تصورات سلطه گرايانه مرد از نقش خود بيشتر باشد ميزان خشونت عليه زنان بيشتر است. لذا پيشنهاد مي گردد که براي کاهش همسرآزاري بايستي با استفاده از کتاب هاي آموزشي و رسانه هاي جمعي از سنين کودکي نسبت به تغيير نگرش و باورهاي نادرست فرهنگي اقدام نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی